Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forslag til endringer i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsrunde avsluttet

Helsedirektoratet har gjennomført høring om forslag til endring i KPR-forskriften for å presisere private tannhelseaktørers plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister.

Vi vil takke for innspill som er mottatt.

Helsedirektoratet ønsker å jobbe videre med noen av innspillene. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt, vil implementering av forskriftsendringen settes på vent.

Høringsutkast

Høringsutkastet i PDF-format: Forslag til endring i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister – om meldeplikt for private virksomheter som yter tannhelsetjenester

Høringsbrev

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Plikten foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 3-1. Det tas sikte på at forskriftsendringen skal gjelde fra og med 1. januar 2022.

Helsedirektoratet ber om høringsinstansenes syn på forslaget i det vedlagte høringsutkastet.

Høringssvar

Advokatforeningen

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Helfo

Institutt for klinisk odontologi - Det medisinske fakultet Bergen

Justis- og beredskapsdepartementet

Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Landbruks- og matdepartementet

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Norges Optikerforbund

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norges Tannteknikerforbund

Norske ortoptisters forening

Orthodontis

Samferdselsdepartementet

Skien kommune

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statistisk Sentralbyrå

Tannhelsesekretærenes forbund

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Høringsinstanser

Det er åpent for at også andre enn de angitte høringsinstansene kan gi innspill til høringen.

Kontakt

Kristine.Naess@helsedir.no

Først publisert: 30.08.2021 Sist faglig oppdatert: 01.12.2021 Se tidligere versjoner