Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forslag til endringer i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Ute på høring

Høringsrunde avsluttet

Helsedirektoratet har gjennomført høring om forslag til endring i KPR-forskriften for å presisere private tannhelseaktørers plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 

Vi vil takke for innspill som er mottatt. 

Etter høringsrunden har Helsedirektoratet arbeidet videre med noen av innspillene. Dette arbeidet er ferdigstilt, og Helsedirektoratet har vedtatt at forskriftsendringen skal tre i kraft fra 1.11.2022, jf. KPR-forskriften § 3-1 andre ledd. 

Høringsutkast

Høringsutkastet i PDF-format: Forslag til endring i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister – om meldeplikt for private virksomheter som yter tannhelsetjenester

Høringsbrev

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister. Plikten foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 3-1.  

Helsedirektoratet ba om høringsinstansenes syn på forslaget i det vedlagte høringsutkastet. 

Høringssvar

Advokatforeningen

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Helfo

Institutt for klinisk odontologi - Det medisinske fakultet Bergen

Justis- og beredskapsdepartementet

Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Landbruks- og matdepartementet

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Norges Optikerforbund

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norges Tannteknikerforbund

Norske ortoptisters forening

Orthodontis

Samferdselsdepartementet

Skien kommune

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statistisk Sentralbyrå

Tannhelsesekretærenes forbund

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Høringsinstanser

Kontakt

Florine.Wettly@helsedir.no 

Først publisert: 30.08.2021 Siste faglige endring: 18.11.2022 Se tidligere versjoner