Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder om begrensning av livsforlengende behandling

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. september 2024

Finn høringsutkast

Her finner du høringsutkast til nasjonal veileder om begrensende livsforlengende behandling.

Bakgrunn og formål

Nasjonal veileder om Begrensning av livsforlengende behandling beskriver hvordan helse- og omsorgstjenesten, på tvers av nivåer, bør begrense livsforlengende behandling når dette er det beste for pasienten. Veilederen er ment å være en hjelp og støtte for helse- og omsorgstjenestene.

Det overordnede målet med veilederen er å bidra til:

 • bedre livskvalitet og verdighet for pasienter når livet går mot slutten
 • å oppfylle pasientens rett til selvbestemmelse 
 • gode beslutningsprosesser og koordinerte pasientforløp ved begrensning av behandling
 • å redusere medisinsk overaktivitet og overbehandling i livets sluttfase

Veilederen ble første gang utgitt i 2009 og sist revidert i 2013. Forrige versjon av veilederen var konsentrert om behandlingsbegrensning i spesialisthelsetjenesten. Revidert utgave inkluderer behandlingsbegrensning i hele helse- og omsorgstjenesten, inkludert kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Målgrupper

 Målgruppene for veilederen er:

 • ledere og beslutningstakere i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten
 • helsepersonell og andre yrkesgrupper som i det daglige møter pasienter med begrenset forventet levetid og deres pårørende
 • studenter i helseutdanningene
 • pasienter
 • pårørende

Høringsinnspill

Vi ber om innspill på veilederens struktur og innhold, og forslag til forbedringer som kan øke veilederens nytteverdi for helse- og omsorgstjenesten. For øvrig er alle innspill velkomne. Strukturer gjerne innspillet etter kapitlene og overskriftene i veilederutkastet.

Høringsinnspill kan sendes på epost til postmottak@helsedir.no. I emnefeltet skriver du "Veileder Begrensning av livsforlengende behandling – Høringsinnspill – Saksnr. 22/20163".

Last ned høringsinnspill som er mottatt pr. 31. mai 2024 (zip)

Høringsinstanser

Listen under over høringsinstanser er ikke uttømmende. Høringen er åpen, og alle har anledning til å sende inn høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettside for høringer.

Stat og kommune

 • Landets kommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets Statsforvaltere
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet

Yrkes, fag- og forskningsmiljøer

 • Akademikerforbundet
 • Den norske legeforening
 • Den norske psykologforening
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • KS
 • Landets universiteter og høyskoler
 • Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for palliativ medisin
 • Norsk palliativ forening
 • Norsk sykepleieforbund
 • Regionale kompetansesentre for lindrende behandling og omsorg
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
 • Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Pasientorganisasjoner, andre organisasjoner og stiftelser

 • ALS Norge
 • Alltid litt sterkere
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fransiskushjelpen
 • Hospiceforum Norge
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for slagrammede
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk forening for geriatri
 • Pensjonistforbundet
 • Pårørendealliansen
 • Pårørendesenteret
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Tros- og livssynssamfunn

Kontaktinformasjon

E-post: therese.opsahl.holte@helsedir.no

Først publisert: 12.02.2024 Siste faglige endring: 16.02.2024 Se tidligere versjoner