Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.5. Samarbeidsmodeller mellom kommune og spesialisthelsetjeneste

Ved utskrivning fra døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten til bolig i kommunen, anbefales et tett samarbeid mellom tjenestene for å sikre samtidige og helhetlige tjenester. Slike tjenester bidrar til trygghet og sikkerhet for pasienten, pårørende og de ansatte. Ambulant virksomhet fra sikkerhetsavdelinger er viktig for å sikre samarbeid og overføring av kunnskap om risikohåndtering. Denne type overføringer kan bidra til trygghet og sikkerhet i nye omgivelser.

Assertive community treatment (ACT) er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, hvor også Individual Placement and Support (IPS) er integrert. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. Flexible assertive community treatment (FACT) er en videreutvikling av ACT-modellen.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som pasienten har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.

I opptaksområder der befolkningsgrunnlaget ikke er stort nok for å etablere slike team er individbaserte team etablert ut fra den enkeltes behov relevant. Dette kan også være en aktuell tilnærming for pasienter i større opptaksområder, men da for de som har utfordringer knyttet til å forholde seg til mange ulike ansatte, og som har omfattende behov for oppfølging eller ha så stor problembelastning at kommune, DPS og sikkerhetsavdeling ikke greier å gi behandling og oppfølging innenfor det ordinære tjenestetilbudet. Det kan dreie seg om kombinasjonen av alvorlig personlighetsproblematikk, rusmiddelproblemer og voldelig atferd, av og til i kombinasjon med kognitiv svikt.

Se rundskriv og publikasjoner:

Siste faglige endring: 25. april 2018