Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.2. Felles ansvar for personer med voldsproblematikk

Hensynet til å beskytte samfunnet mot potensielt voldelige personer og hensynet til å verne om den enkeltes personlige frihet og integritet kan innebære vanskelige avveininger i det enkelte tilfelle. I praksis kan løsningen måtte være en kombinasjon av forebyggende tiltak og helse, -omsorgs, - og velferdstjenester.

Ansvaret for potensielt voldelige personer er tillagt flere instanser. Dette gjelder både politi- og justismyndighet, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, arbeids- og velferdsforvaltningen og barnevernstjenesten. Gjensidig samarbeidsplikt ligger nedfelt i lovverket for alle tjenestene. Vellykket forebygging av tilbakefall til vold forutsetter samarbeid mellom alle involverte parter. Pasienten skal sikres medvirkning ved risikohåndtering ut fra egne forutsetninger. Hvis mulig bør også pårørende involveres i denne typen medvirkning. Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste rett til å medvirke sammen med pasienten, jf. pasient- og brukerrettsloven § 3-1. For å lykkes med dette bør en utforme og følge en strukturert plan for:

  • Overføringsprosessen
  • Oppfølging og samarbeidsrutiner ved endring i risikobilde

Siste faglige endring: 25. april 2018