7. Metode og prosess

Rådene bygger på og erstatter Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand". I Norge har denne tiltakspakken sammen med Nasjonal fagprosedyre Forverret tilstand for pasient på sengepost - etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølging, gitt nasjonale anbefalinger på dette fagområdet. Anbefalingene har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og erfares som grunnleggende for å kunne oppdage forverret tilstand på et tidlig stadie, i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag, ble det utarbeidet PICO spørsmål til alle områdene i tiltakspakken, og systematiske søk ble gjennomført ved biblioteket på Folkehelseinstituttet.

Helsepersonells erfaringer med tiltakspakken er undersøkt gjennom en questback til et utvalg med erfaring i bruk av tiltakene både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Arbeidet er gjennomført av en intern, tverrfaglig arbeidsgruppe i Helsedirektoratet i samarbeid med en ekstern ekspertgruppe bestående av:

 • Asgeir M. Kvam, overlege anestesi, Vestre Viken
 • Edith Roth Gjevjon, instituttleder, ph.d., avdeling for bachelorutdanning ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Germar Schneider, overlege, Asker og Bærum legevakt
 • Heidi Synnøve Brevik, leder, mottaksklinikken Haukeland Universitetssykehus
 • Henriette Ruud, Sykepleier og prosjektleder USHT Vestfold
 • Henrik Eikås, overlege anestesi, Akershus Universitetssykehus
 • Line Hurup Thomsen, sykepleier, prosjektleder USHT Rogaland
 • Mette Sophie Klev, intensivsykepleier, prosjektleder USHT Oslo
 • Richard Monroe Olsen, anestesisykepleier og ansv. Sim senteret, Sykehuset Østfold Kalnes
 • Siri Lerstøl Olsen, avdelingsoverlege Akuttmottak, PhD stipendiat Stavanger Universitetssykehus
 • Stig Nymo, lege, Nordlandssykehuset

Rådene har vært på høring både internt i Helsedirektoratet og eksternt. 

Sist faglig oppdatert: 30. april 2020