6. Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis

Dette kapitlet viderefører innhold fra tiltakspakkene I trygge hender 24-7 om hvordan komme i gang og gjennomføre praktisk forbedringsarbeid. Det pågår i 2020 et arbeid i Helsedirektoratet med å gjøre om alle I trygge hender sine tiltakspakker til nasjonale faglige råd. Det vil i den forbindelse vurderes hvilket veiledende materiell som skal utvikles for å støtte tjenestene i lokalt forbedringsarbeid og også i systematisk implementering. I første omgang videreføres kapitlet om forbedringsarbeid i tråd med det som står i tiltakspakkene I trygge hender.

Forbedringsarbeid bør gjennomføres planmessig og systematisk

For å lykkes med forbedringsarbeid er det viktig med en systematisk tilnærming der man skaffer seg innsikt i problemområdet, setter mål for arbeidet, definerer indikatorer og identifiserer ulike forbedringstiltak.

Forbedringstiltakene testes først ut i liten skala og erfaringen fra en test diskuteres og tiltakene justeres, før nye tester gjennomføres. Ved hjelp av denne småskalatestingen finner man den beste måten å gjennomføre tiltakene på hos seg. Først da kan tiltaket implementeres i full skala til resten av enheten/avdelingen/virksomheten.

Praktisk

Erfaring viser at endring av praksis er krevende og tar tid. For å lykkes er det anbefalt at enheten som skal innføre tiltak/endre sin praksis har tilgang på personer med forbedringskompetanse. For å lykkes er det også viktig å ha tilstrekkelig forbedringskompetanse i enheten/avdelingen.

Ulike kompetansetiltak er etablert på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå (pasientsikkerhetsprogrammet.no).

Å skape forbedringer krever en systematisk tilnærming. Det anbefales bruk av modeller og verktøy som støtte i planlegging og gjennomføring av en kvalitetsforbedringsprosess. Eksempel på to modeller som brukes av mange er: 

Mer inngående beskrivelse av forbedringskunnskap, forbedringsmetodikk og fasene i et forbedringsarbeid (pasientsikkerhetsprogrammet.no).

For inspirasjon og veiledning til alle som jobber med å forbedre helse- og omsorgstjenesten anbefales å benytte Forbedringsguiden (pasientsikkerhetsprogrammet.no). Den inneholder modeller og verktøy som kan brukes for å planlegge og gjennomføre et forbedringsprosjekt. 

Begrunnelse

Helsetjenesten er kompleks og forbedring av den er krevende, men nødvendig. Modeller for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner. For å lykkes med å forbedre norsk helse- og omsorgstjeneste i takt med den stadig raskere utviklingen, trenger helsepersonell både klinisk kunnskap og kunnskap om forbedringsarbeid.

Forbedringskunnskap er et viktig supplement til profesjonskunnskapen, og hjelper oss til å forstå og analysere hva som skal til for at forbedringer kan skje. Edward Demings teori om «System of Profound Knowledge» er et av flere rammeverk for forbedringsarbeid – vi omtaler dette ofte som forbedringskunnskap.

Forbedringskunnskapen vektlegger fire områder som er avgjørende for å forstå komplekse utfordringer og kunne drive forbedringsarbeidet framover:

  • forståelse for virksomheter og tjenester som systemer og prosesser.
  • forståelse for variasjon i prosesser.
  • forståelse for hvordan du skaper læring gjennom erfaring.
  • forståelse for endringspsykologi

Hvordan helse- og omsorgstjenestene organiseres og struktureres, har betydning for hvilket resultat tjenesten leverer. Helse- og omsorgstjenestene utgjør et system som består av ulike prosesser, utstyr, mennesker og kompleks samhandling. Skal vi påvirke kvaliteten eller opplevelsen av tjenestene, må vi forstå og endre selve systemet. Systematikk og systemforståelse er en viktig forutsetning for å oppnå vedvarende forbedring.

Referanser

  1. Langley GL, Moen R, Nolan KM, Nolan TW, Norman CL, Provost L. (2009). The Improvement guide: a practical approach to enhancing organizational performance. 2. utg. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass; 2009
  2. Andhøj, Jacob. (2015). Kompendium i kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber, 1. udgave, 1.oplag, Forfatteren pg Munksgaard, København 2015
  3. Nyen, Bjørnar. Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC), versjon 2.0. Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/statistisk-prosesskontroll-spc
  4. Konsmo T, de Vibe M, Bakke T, Udness E, Eggesvik S, Norheim G, Brudvik M, Vege A. (2015). Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. Notat – 2015. ISBN 978-82-8121-500-9

Sist faglig oppdatert: 30. april 2020