Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.5. Kommunen bør utarbeide en plan/delplan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk

Planen har som mål å bidra til å tydeliggjøre hvilke tjenester/enheter som skal inneha hvilke oppgaver/roller ved forebygging, oppfølging og behandling av selvskading og selvmordsforsøk. Å sørge for nødvendig og tilstrekkelig planverk er et ledelsesansvar.

Planen kan utvikles som en egen plan eller integreres som en delplan i øvrig planverk innen psykisk helse og rus, psykososial oppfølging, samt øvrige tilgrensende temaplaner som for eksempel kommunale handlingsplaner mot vold. De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har utarbeidet en nettressurs som skal veilede kommuner i utarbeiding av kommunal/interkommunal handlingsplan om selvmord og selvskading. RVTS kan bistå kommunene i utarbeiding av handlingsplan.

Planen bør legge til rette for god samhandling internt i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Planen bør utvikles innenfor nødvendige ressursrammer av leger, psykisk helse- og rustjenester inkludert psykologer, og annet relevant fagpersonell i kommunen, og utarbeides ut i fra et felles faglig grunnlag.

En lokal plan/delplan for forebygging av selvskading og selvmordsrisiko bør forankres både på politisk og administrativt nivå. Planen bør koordineres opp mot samarbeidsavtalen(e) med spesialisthelsetjenesten og med tilsvarende planer i andre sektorer, for eksempel skolen.

Planverket må gjøres godt kjent i alle relevante deler av virksomheten og inneholde en strategi for hvordan den skal implementeres i kommunens tjenestetilbud.

Anbefalt innhold i planen/delplanen er blant annet:

  • beskrivelse av hvilket ansvar den enkelte tjeneste har, fra forebygging til behandling og oppfølging, samt hvilke tiltak de utfører
  • beskrivelse av samarbeidsflater/samsoner mellom tjenestene
  • retningslinjer for internt samarbeid
  • retningslinjer for avtalt samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • tydeliggjøre ansvar fra system- til individnivå
  • synliggjøre særlige kartlagte behov i lokalsamfunnet
  • synliggjøre og beskrive samarbeid med lokale ressurser som frivillige organisasjoner, trossamfunn, hjelpetjenester o.l.
  • inneha rutiner for periodisk evaluering og oppdatering av planen

Planen bør redegjøre for om kommuner er vertskap for tjenestetilbud og institusjoner som krever en spesiell oppmerksomhet med hensyn til kompetanse og tilrettelegging av tilbud. Dette gjelder for eksempel der kommunen er vertskap for asylmottak og mottak for enslige mindreårige (21) (se også nettsiden Flyktning.net) (22) eller en barnevernsinstitusjon (23). Det vil da kunne være behov for tilpassede tiltak og samarbeid med andre aktører i oppfølgingen for å gi et forsvarlig tilbud.

For å skape kultursensitive forebyggende tiltak rettet mot den samiske befolkningen har Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) / Finnmarkssykehuset i samarbeid med Samerådet, laget en Plan for selvmords­forebygging i Sápm (finnmarkssykehuset.no) (24).

Siste faglige endring: 11. juli 2017