Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Metode og prosess

Bakgrunn

De foreliggende faglige rådene om rekvirering av hormonell prevensjon til personer under 16 år er resultat av et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet i tillegg til tildelingsbrev nr. 69, datert 30. september 2021.

Helsedirektoratet ble bedt om å utarbeide veilednings­materiell til helsepersonell for rekvirering av hormonell prevensjon til personer under 16 år. Veiledningsmateriellet skal blant annet svare ut beskrivelsen som kommer frem av punkt 4.2.1 i Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svanger­skapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020–2024 (regjeringen.no).

Helsesykepleiere og jordmødres rekvireringsrett til prevensjon

Helsesykepleiere og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har siden 2002 hatt rekvireringsrett til kortidsvirkende prevensjon. Rekvireringsretten ble 1. mars 2006 utvidet til å gjelde alle typer hormonell prevensjon, med unntak av p-stav og spiral. Siden 2016 har helsesykepleiere og jordmødre kunnet rekvirere alle typer prevensjon, også langtidsvirkende prevensjon som p-stav og spiral til personer over 16 år.

Helse- og omsorgsdepartementet sende 5. oktober 2020 forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner på høring. I høringsnotatet foreslo departementet å utvide rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre til å gjelde prevensjon til personer under 16 år.  Forskriften skal erstatte gjeldende forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Se høringsnotat og høringssvar til forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner (regjeringen.no).

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte den 24. august 2021 endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Endringen innebærer en utvidelse av helsesykepleiere og jordmødres rekvireringsrett for prevensjon til også å gjelde personer under 16 år. Forskrifts-endringen trer i kraft 1. januar 2022. Det ble videre besluttet at unge under 16 år som mottar hormonell prevensjon fra helsesykepleier eller jordmor, skal anbefales å tilbys årlig samtale med helsesykepleier eller jordmor. Anbefalingen om tilbud om årlig samtale gjelder ikke når det er lege som rekvirerer.

Formål, primærmålgrupper og avgrensinger

Formål

Formålet med de faglige rådene er å bidra til at rekvirering av hormonell prevensjon til personer under 16 år:

 • gjøres på en måte som ivaretar hensyn til avvergingsplikten og andre forhold som berører barn under 16 år spesielt
 • innebefatter samtaler og veiledning om seksuell helse, prevensjonsbruk og mulige bivirkninger
 • bidrar til at helsepersonell som rekvirerer prevensjon har nødvendig kompetanse til å kunne avdekke overgrepssituasjoner (uansett alder), samt veilede og gi råd til unge i forhold med stor aldersforskjell og mangel på gjensidig tillit og jevnbyrdighet

Primærmålgrupper

 • Helsepersonell (leger, helsesykepleiere, jordmødre) som skal rekvirere og følge opp unge prevensjonsbrukere.
 • Ledere for virksomheter som rekvirerer hormonell prevensjon
 • Apoteker

Avgrensninger

De faglige rådene omhandler generelle og praktiske råd rundt veiledning og rekvirering av hormonell prevensjon til personer under 16 år.

De faglige rådene omfatter ikke:

 • anbefalinger om valg av legemiddel, samt omtale av kontraindikasjoner, bivirkninger mv. Det henvises til faglig anerkjent kilder for informasjon om dette. I rådene er det lenket til flere relevante kilder.
 • spørsmål om fast bidragssats til prevensjonsmidler (helfo.no). Per dags dato gjelder dette for aldersgruppen 16 til og med 22 år.

Prosess

Helsedirektoratets arbeid med de faglige rådene har skjedd i samarbeid med og innspill fra:

 • Stiftelsen Sex og samfunn v/ Trine Aarvold og Stine Solli
 • Landsgruppen for helsesykepleiere NSF v/Ann Karin Swang
 • Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen HFU v/helsesykepleier Camilla Rørtveit
 • Haugesund kommune, Helsestasjon 0-5 år, avdelingsleder Ruvejda Trkulja
 • Bergen kommune v/ rådgiver og systemkoordinator Grethe Almenning
 • Direktoratet for e-helse v/Inger Anette Finrud
 • Norsk Helsenett v/Marianne G. Westeng og Sissel L. Bakken

Helsedirektoratet ønsker innspill til de faglige rådene

Helsedirektoratet inviterer til å sende inn innspill til utkastet. Vi ber om at det i innspillene kommer tydelig fram hvilke av rådene det gis innspill eller kommentarer til. Vi vil vurdere innspillene og eventuelt foreta endringer og justeringer fortløpende.

Innspill merkes med saksnummer 21/39506 og sendes til postmottak@helsedir.no. Frist for å gi innspill settes til 30. mars 2022.

Kontaktpersoner:

Siste faglige endring: 21. desember 2021