Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Bistand til kommuner som har eller skal starte overdoseforebyggende arbeid

Utvalgte kommuner med overdosebelastning inviteres til å delta i nettverk og vil få bistand i planlegging og implementering av overdosestrategien. De utvalgte kommunene kan søke om tilskudd til kompetanseheving.

Kommunene oppfordres til å delta i de etablerte nasjonale og regionale nettverkene. Kompetansesentrene på rusområdet (KoRus) har koordineringsansvar for gjennomføring av nettverkssamlinger. Kommuner som ønsker å være med i nettverk oppfordres til å ta kontakt med sitt regionale KoRus.

KoRus Øst og KoRus Oslo arrangerer den årlige nasjonale LAVterskelkonferansen.

Implementeringsarbeid

Å forbedre eller etablere ny praksis krever initiativ, ansvar for forankring, at tiltak prøves og at involverte vurderer om innsatsen virker nyttig for dem som mottar tjenesten. Enten det er gjelder struktur på samarbeid, mer systematisk oppfølging etter ikke-dødelige overdoser eller å få forankret en handlingsplan, er det behov for mer tid og ressurser til implementeringsarbeidet enn det som ofte er utgangspunktet. Det oppfordres derfor til å planlegge hvordan prosessen skal foregå i tillegg til hva man tenker er viktigst å få til. Implementering kan nettopp sees som denne prosessen; fra ide/kunnskap til endret praksis.

Pilotkommunene identifiserte følgende faktorer som særlig viktige i implementering av overdosestrategien:

  • Ansvar for implementeringen bør ligge hos sentrale personer med stor påvirkningskraft.
  • Nye rutiner kommer ikke av seg selv. Det krever avsatt nok tid til å arbeide med dette.
  • Planer må inn i kommunens planverk, bruk aktører i kommunen som kan bistå.
  • Tenk revisjon og oppfølging av planer når de lages.
  • Bruk nettverk som allerede er etablert – det letter implementeringen.
  • Bygg på naturlige kompetansemiljøer og ressurspersoner som finnes, eks. overdoseteam i Trondheim, ressurspersoner i naloksonprosjektet.
  • Ta med materiell (overdosekort, informasjon,) til eksisterende møtearenaer og dele de faglige rådene i ulike fora
  • Ha oversikt over kontaktpersoner, både aktuelle pilotkommuner og deres prosjektledere eller i regionens KoRus. Det er alltid nyttig å snakke med folk hvordan de har gjort det.

Siste faglige endring: 29. mars 2019