Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Kvaliteten på det medisinske tilbudet ved barnehusene bør sikres gjennom arbeidet med å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen sosialpediatri

I helseforetakets ansvar for tjenesten i Statens barnehus inngår å sørge for at tilstrekkelig kompetent medisinsk personell er tilgjengelig for å ivareta behovet for medisinske undersøkelser.

For å sikre et faglig forsvarlig medisinsk tilbud av god kvalitet ved Statens barnehus bør det tilrettelegges for at aktuelt helsepersonell får kompetanseheving gjennom undervisning og praktisk trening.

Arbeidsforholdene ved barnehusene må tilrettelegges slik at man sikrer kontinuitet for helsepersonellet som gjennomfører sosialpediatriske undersøkelser.

I henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7 b skal virksomheten, herunder helseforetaket og virksomhet ved Statens barnehus (1):

«Sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet»

Det er øverste leders ansvar å sørge for systemer som sikrer at medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter at virksomheten gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse og sørger for at de får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og videreutdanning.

De regionale helseforetakene er i oppdragsdokumentet bedt om å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk  
undersøkelse ut over de kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. (2)

Referanser

  1. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no)
  2. Oppdragsdokument til RHF for 2016 – 2019 (regjeringen.no)
     

Siste faglige endring: 28. mars 2019