Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Helsepersonell fra helseforetaket bør delta i samrådsmøter ved barnehuset

Samrådsmøte er regulert i forskrift om tilrettelagt avhør § 7 og omtalt i Felles retningslinje for Statens barnehus kap. 5.1.2 og 5.3.5. (1-2).

Helsepersonell fra helseforetaket bør delta i samrådsmøte ved barnehuset. Det fremgår av felles retningslinjer at det i det første samrådsmøte gjøres vurderinger knyttet til om det bør gjennomføres en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse på barnehuset, samt avklares hvorvidt det bør tilbys en medisinsk undersøkelse.

Deltagelse på samrådsmøte er også relevant for å få kjennskap til saken og tilgjengelig medisinsk informasjon, slik at helsepersonellet kan:

 • best tilpasse den medisinske undersøkelsen til det enkelte barn
 • best tilpasse den psykososiale ivaretakelsen av barnet
 • sikre rett sporsikring og skadedokumentasjonen

På møtet kan det også avklareres hvem som har samtykkerett etter helselovgivningen, samt innhente slikt samtykke.

Dersom helsepersonell fra helseforetaket ikke deltar bør det innhentes informasjon om det som har fremkommet i saken forut for den sosialpediatriske undersøkelsen.

I henhold til felles retningslinjer punkt 5.3.5 skal barnehuset vurdere å innkalle til samrådsmøte II, for å sikre videre informasjonsflyt, arbeidsdeling og koordinering. Det gir også mulighet for evaluering av oppfølging og behandling av den særlig sårbare fornærmede eller vitnet. Barnehusenes oppgaver er fordelt på flere etater som alle gjør sin vurdering av fornærmede. Deltakerne til samrådsmøte II bør derfor representere alle etatene, herunder barnehuset, helsepersonell som har gjennomført medisinsk undersøkelse, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten og politiet. Helsepersonell fra helseforetaket som har gjennomført medisinske undersøkelser bør da også delta i dette møte.

Oppsummering av vurderingen av fornærmede (samrådsmøte II) bidrar til:

 • Informasjon fra berørte etater om hva utredningen har gitt
 • Dersom etterforskning skal fortsette, avklares hvordan helsetjenesten og barnevern bør forholde seg til påtalemyndigheten
 • Vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes.
 • Vurdere behov for henvisning og oppfølging (helse og/eller barnevern)
 • Avklare hvem som har ansvar for henvisning/oppfølging.
 • Sikre videre helsemessig ivaretakelse av barnet

Referanser

 1. Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet (2016) Felles retningslinjer for Statens Barnehus (PDF)
 2. Lovdata: Forskrift om tilrettelagte avhør.

Siste faglige endring: 28. mars 2019