Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Det bør gis tilbud om medisinsk undersøkelse til alle barn og unge ved barnehuset

I Felles retningslinje for Statens Barnehus (PDF) er det lagt til grunn at det medisinske tilbudet ved barnehuset skal omfatte alle fornærmede som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, hvor forholdet er anmeldt til politiet, med mindre andre vurderinger tilsier at en slik undersøkelse åpenbart er unødvendig (4).

Dette er begrunnet med at barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt har betydelig risiko for å utvikle helseskader, sykdommer av psykisk og fysisk art, og sosiale problemer. Slike helseskader utvikles ofte i barne- og ungdomsalder, og den enkelte kan ta det med seg inn i voksen alder. Denne gruppen utsatte barn har økt risiko for kortere levealder og død i vanlige somatiske sykdommer. Det er derfor viktig å gjøre en tidlig, total medisinsk vurdering av hvert barn for å kartlegge tegn og symptomer på tilstander som kan bidra til utvikling av helseskader, for å kunne sette inn tiltak for å redusere eller stoppe en mulig skadeutvikling (1-3,6).

Det er også presisert i oppdragsbrev til de regionale helseforetakene at overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse. (5)

Medisinske undersøkelser ved barnehuset, både klinisk rettsmedisinsk undersøkelse og øvrige medisinske undersøkelser, gjennomføres på grunnlag av samtykke fra den det gjelder eller den som har kompetanse til å samtykke på vegne av vedkommende. Det vises til gjennomgang av de rettslige rammer for medisinsk undersøkelse i felles retningslinjer punkt 4.2. Når det gjelder oppdatert omtale av samtykkereglene i helselovgivningen som gjelder barn og unge, vises det til Rundskriv til pasient- og brukerettighetsloven, IS-8/2015 [TRENGER LENKE - den forrige går til innlogget område hos Rettsdata]

Referanser

  1. Felitti VJ1, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS: Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998;14:245-258.
  2. American Academy of Pediatrics, Stirling J and the Committee on Child Abuse and Neglect and Section on Adoption and Foster Care et al: Understanding the Behavioural and Emotional Consequences of Child Abuse. J Pediatrics 2008; 122: 667- 673
  3. Rees CA: Understanding emotional abuse. Arch Dis Child 2010, 95: 59-67
  4. Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet (2016) Felles retningslinjer for Statens Barnehus.
  5. https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/ oppdragsdokument2016hso.pdf
  6. Aakvaag HF, Strøm IF: Vold i oppveksten: Varige spor. En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (2019). https://www.nkvts.no/rapport/vold-i-oppveksten-varige-spor-en-longitudinell-undersokelse-av-reviktimisering-helse-rus-og-sosiale-relasjoner-hos-unge-utsatt-for-vold-i-barndommen/

Siste faglige endring: 28. mars 2019