Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Motivasjonsfaktorer og barrierer

Motivasjonsfaktorer og barrierer i implementeringsprosesser kan knyttes til 4 ulike faktorer: 

  1. Kunnskapsrelaterte
  2. Målgrupperelaterte
  3. Ressursrelaterte
  4. Organisasjonsrelaterte

Kunnskapsrelaterte

Ved å ha tillit til kunnskapen i nasjonale råd og anbefalinger, evne til å overbevis de andre om at dette er den riktige og beste måten å gjøre det, samt rett tid til å gjennomføre innføringen på, kan minimere eller fjerne barrierene og tilrettelegge for implementeringen. Her ser du noen eksempler på motivasjonsfaktorer og barrierer som er knyttet til kunnskapen. 

1. Kunnskapsbaserte faktorer
Motivasjonsfaktorer/barrierer Spørsmål som kan stilles (vurderes) 
Tilgjengelighet Vær oppmerksom på hvor og hvordan man får tilgang til anbefalinger som relevante retningslinjer, faglige råd og veiledere.Hvordan kan anbefalingene synliggjøres i avdelingen/enheten?
Forståelighet og kompleksitetGrad av forståelse og hvordan det kan implementeres i praksis Er anbefalingene tydelige og enkle å forstå?
Hvis ikke – hva skal til? Hvilke eksempler er relevante for de lokale forholdene? Hvem andre har brukt anbefalingene under lignende forhold? Hvem er anbefalingens sluttbruker? Hvordan skreddersy opplæring etter sluttbrukers behov?
Hvor enkel er implementeringen?Hvor enkelt det er å implementere anbefalingen i praksis Hvem i organisasjonen er rollemodeller? Hvordan engasjere disse for å sikre at anbefalingen følges og kunnskapen brukes? Hvordan kan implementeringen flyte inn i det daglige arbeidet for å gjøre det enklere i praksis? Må implementeringen deles inn i trinn?
TroverdighetAKvaliteten på kunnskapsgrunnlaget anbefalingen bygger på Hvordan kommunisere kunnskapsgrunnlaget for å formidle at anbefalingen er godt begrunnet Har andre lykkes med å implementere? Hvordan sette av tid til diskusjon og være åpen for motstand? Hvordan prøve ut i liten skala for å lære mer om hvordan implementeringen kan forbedres?
KompatibilitetHvordan det som skal implementeres passer sammen og henger sammen med eksisterende praksis Hva er gode eksempler på at ny anbefaling passer inn i eksisterende praksis og verdier? Hvordan involvere de som vil bruke anbefalingene i implementeringsprosessen?
TidsstyringAndre anbefalinger som skal implementeres Hvilke andre anbefalinger planlegges implementert? Kan prosessene kombineres? Hvordan planlegge og justere for å unngå overbelastning av medarbeiderne

Målgrupperelaterte 

Ved å imøtekomme de viktigste interessentenes synspunkter, går implementeringen mer problemfritt. Her ser du noen faktorer som er spesielt sentrale for å tilpasse implementeringen for målgruppen, på både individ og gruppenivå. 

 

2. Målgrupperelaterte faktorer
Motivasjonsfaktorer/barrierer Spørsmål som kan stilles (vurderes) 
HoldningerHoldninger og oppfatninger til bruk av ny kunnskap i praksisHvilke erfaringer er det med kunnskapsbaserte endringer i praksis? Hvilke positive erfaringer kan brukes som eksempel?
Kunnskap/ferdigheterKunnskaps/ferdighetsnivåHvem trenger opplæring og på hvilket nivå?
Trygghet/tillitNivå av trygghet og tillitHvordan sikre et støttende miljø for endring? Kan de som er ansvarlig for prosessen håndtere uenighet og bekymringer? Hvordan gi positiv feedback?
TidTid til å sette seg inn i anbefalingene som skal implementeres og tid til implementeringsprosessenHvordan sette av nødvendig tid til de som skal ha ansvar for implementeringen? Hvordan nå alle, og hvor lang tid vil det ta? Når og hvordan kan opplæringstiltak gjennomføres så flest mulig kan delta?
Motivasjon for endringTroen på evnen til å få til en endringHar det vært vellykkede endringer tidligere? Hvilke faktorer bidro til suksessen? Hvordan gi oppmuntring i alle stadier av implementeringen? Hva vil være et godt lokalt insentiv?
EngasjementTroen på at innføring av anbefalingen vil gjøre en forskjellHvordan vise forskjellen mellom dagens praksis og anbefalingene?
Andres meningGrad av overensstemmelse mellom og innenfor ulike profesjonerGir ledere åpent støtte til implementeringen? Gis det rom for tverrfaglige diskusjoner og deltakelse? Kan lederne være rollemodeller for endringen? Hvem er de viktige interessentene? Hvordan involvere og engasjere dem?
ForventningerTydelige forventningerHvordan planlegge og kommunisere implementeringen?
Informasjon og kommunikasjonMulighet for å utveksle informasjon og å kommunisere.Hvordan gjennomføres informasjonsutveksling og opplæring til vanlig? Kan eksisterende arenaer og kanaler benyttes i implementeringen?
Samhørighet i gruppen ansvarlig for implementeringsprosessenGruppens evne til å samarbeide.Har gruppen samarbeidet tidligere? Fungerer gruppen godt? Hva har gruppen behov for å gjennomføre implementeringsprosessen?

Ressursrelaterte

Ressurser, som for eksempel menneskelige, økonomiske, tidsrelaterte, fysiske eller plassrelaterte, kan være både en motivasjonsfaktor og barrierer. Her ser du noen eksempler på ressurser som det er hensiktsmessig å vurdere.

 

3. Ressursrelaterte faktorer
Motivasjonsfaktorer/barrierer Spørsmål som kan stilles (vurderes) 
Menneskelige ressurserNok medarbeidere i implementeringsarbeidet Hvordan sikre tilstrekkelige ressurser i:
  • planlegging
  • implementering
  • opplæring
  • evaluering
Økonomiske ressurserNok økonomiske ressurser til å gjennomføre implementeringsprosessen Hvor mye vil implementeringen koste? Kan det/bør det skaffes økonomiske ressurser ut over driftsbudsjettet?
Tid som ressursAt målgruppen har tilstrekkelig tid til å bidra/engasjere seg i implementeringsprosessenHva annet foregår som krever tid? Hvor mye tid trengs til planlegging, opplæring, evaluering? Er det laget en realistisk tidslinje?
Fysiske ressurserTilgang på nødvendig utstyr og rekvisitaHvilket utstyr og rekvisita trengs i forbindelse med implementering og opplæring? Trengs det kapitalutstyr? Hva er prosessen og tidslinjen for å skaffe til veie det som trengs?
PlassKrever implementeringen ekstra plass eller rom? Tilstrekkelig fysiske fasiliteter for implementeringen

Organisasjonsrelaterte

Støtte fra organisasjonen, spesielt ledere på alle nivå, er helt avgjørende for at implementeringen skal bli vellykket. Her ser du sentrale eksempler.

4. Organisasjonsrelaterte faktorer
Motivasjonsfaktorer/barrierer Spørsmål som kan stilles (vurderes)
LedelseÅ ha effektive ledere tilstede

Er leder synlig og tilstede for
de som har ansvar for implementeringsprosessen og
har bekymringer og behov?
Støtter leder ressursbruk i forhold til tid, økonomi, utstyr, personell, opplæring?
Hvordan kan ledere være gode kommunikatorer og effektive endringsagenter? 

Praksisens omfang

Sikre at anbefalingene er i tråd med relevante medarbeideres praksisomfang og kompetanseområde

Er det behov for utvikling av direktiver? Støttes implementeringen av relevante fagorganisasjoner?
Eksisterende policy og prosedyrerI hvilken grad det er overensstemmelse med eksiterende policy og prosedyrerHvilke anbefalinger/retningslinjer som brukes i dag kan støtte de nye anbefalingene? Hva må endres for å gjenspeile nye anbefalinger? Er disse organisatoriske, profesjonsspesifikke enhets/avdelingsspesifikke? Hvem eier disse og må involveres?

Endringsagenter/

opinionsledere

Det bør finnes effektive endringsagenter/
opinionsledere
Hvem er viktige endringsagenter og opinionsledere? Hvem kan fremsnakke implementeringen?
ArbeidsmengdeHåndterbar arbeidsmengdeHåndterbar arbeidsmengde Hvordan påvirker kompleksiteten i arbeidet implementeringen av nye anbefalinger, f eks målinger av resultatet? Vil implementeringen føre til større eller mindre arbeidsmengde?
Samtidige endringer/prosjekterKan være både barrierer og motovasjonsfaktorerHvilke andre endringer/implementeringsprosesser pågår?
PrioriteringerSammenfall med driftsrelaterte prioriteringerVil de nye anbefalingene utfylle strategiske mål? Hvordan engasjere interessentene tidlig i implementeringsprosessen? Hvilken opplæring/informasjon trenger ledere for å kunne synliggjøre og gjennomføre nødvendige prioriteringer

Organisatoriske

 godkjenningsprosesser

Hvor raskt organisatoriske/
administrative prosesser gjennomføres
Hvem godkjenner prosjektet/finansieringen? Hvor lang tid må det planlegges for å få gjennomført beslutningsprosesser?

 

Ønsker du å skrive ut tabellene?

Bruk Skriv ut / Lag PDF - funksjonaliteten nederst på siden.
Det gir best utskrift. 

Først publisert: 28.06.2023 Siste faglige endring: 28.06.2023 Se tidligere versjoner