Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning og definisjoner

Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge. For å redusere epidemien med 90 prosent bør det skje en intensiv diagnostikk og behandling i 2019 og 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet i 2016 den første nasjonale strategien mot virale hepatitter. Som en følge av strategien er vaksine mot hepatitt B blitt en del av barnevaksinasjonsprogrammet og alle gravide tilbys nå undersøkelse for hepatitt B. Fra februar 2018 skal alle som er smittet med hepatitt C tilbys behandling. Dette gjorde at departementet reviderte strategien fra 2016 og publiserte Nasjonal strategi mot hepatitter 2018–2023 (PDF, regjeringen.no). Helsedirektoratet fikk i oppdrag å lage en implementeringsplan med vekt på at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge. 

Implementeringsplanen er utarbeidet som nasjonale faglige råd. Den omhandler i all hovedsak hepatitt C, men de forebyggende tiltakene som beskrives forebygger blodsmitte generelt. Planen skal hjelpe kommunene og helseforetakene til å gjennomføre sørge-for-ansvaret for å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C. 

Målgruppene for implementeringsplanen er kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner, frivillige og andre som listet opp under:

 • Landets kommuner 
  • Rådmenn 
  • Kommuneleger med ansvar for smittevern
  • Fastlegene
  • Ruskonsulenter og ansatte i rustiltak i kommunene
  • Ansatte i fengselshelsetjenesten
  • Ansatte i helsetjenesten i flyktningmottak og tiltak for innvandrere
 • Regionale helseforetak
  • Ansatte i spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter som har hepatitt C
  • Ansatte i psykisk helsevern, rusomsorg, LAR, TSB og andre rusbehandlingstiltak
 • Kompetansesentrene for rus
 • Brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som arbeider med personer med økt risiko for å ha hepatitt C
 • Fylkesmennene
 • Utlendingsdirektoratet
 • Media

Implementeringsplanen er laget i samarbeid med representanter for brukerorganisasjonene, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, rusomsorgen og Folkehelseinstituttet. Illustrasjonene er laget av overlege ved Hepatitt C-klinikken i Oslo Kjersti Anne Ulstein. Flytskjemaet er utviklet av lege ved gastromedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Håvard Midgard.

Definisjoner

Levercirrhose: Skrumplever. En tilstand der betennelse i lever har dannet en viss mengde arrvev (fibrose) med betydelig økt risiko for leversvikt og utvikling av primær leverkreft (hepatocellulært carcinom). Stadium av leverfibrose diagnostiseres ved leverbiopsi eller, hyppigere i dag, ved elastografi som måler leverstivhet. Den best etablerte metoden for dette er FibroScan. 

Hepatocellulært carcinom (HCC): Den vanligste typen primær leverkreft, forekommer primært hos pasienter med cirrhose. Tilstanden har svært høy dødelighet om den ikke oppdages tidlig. 

HCV: Hepatitt C virus. 

HCV RNA undersøkelse: Undersøkelse om virusets arvemateriale er tilstede i blodbanen. En positiv prøve betyr at pasienten har viremi. 

Anti HCV antistoff undersøkelse: Blodprøve som viser om personen noen gang har vært eller er smittet med hepatitt C-virus. En positiv anti HCV antistoff undersøkelse må følges opp av HCV RNA prøve.   

Kronisk hepatitt C-infeksjon: Av de som smittes av HCV vil mellom 20 og 40 prosent kvitte seg spontant med viruset i løpet av de første månedene. Hos resten utvikles det en kronisk infeksjon der behandling med legemidler må til for å fjerne viruset. Kronisk hepatitt C-infeksjon defineres som at man har vært HCV RNA positiv i mer enn seks måneder.

Insidens av hepatitt C-diagnose: Antall nye tilfeller av hepatitt C-diagnoser per år. 

Insidens av kronisk hepatitt C-infeksjon: Antall nye tilfeller av kronisk hepatitt C-infeksjon per år. 

Prevalens av kronisk hepatitt C-infeksjon: Antall med kronisk hepatitt C på et gitt tidspunkt i befolkningen. 

TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfatter all rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, inkludert LAR, poliklinisk behandling, avrusning og døgnbasert rehabilitering. 

LAR: Legemiddelassistert rehabilitering med substitusjonslegemidler.

APRI-skår (AST to Platelet Ratio Index score): Fibrosemarkør som brukes ved diagnostikk av kroniske hepatitter og angir mengdeforholdet mellom et leverenzymet ASAT og blodplater i en blodprøve.  

Siste faglige endring: 05. april 2019