Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. De regionale helseforetakene skal sørge for diagnostikk og behandling

De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til samarbeid for å sikre at flest mulig personer som injiserer rusmidler tilbys test og at de med kronisk hepatitt C tilbys behandling. 

Helseforetakene bør ha et tilstrekkelig antall leger som er enkelt og raskt tilgjengelig for primærhelsetjenesten og fastlegene. Spesialistene skal gi faglige råd, vurdere enkeltpasienter, forskrive H-resepter over telefon eller poliklinisk. 

Helseforetakene bør legge til rette for elastografi som et ambulant tilbud for de pasientene som ikke kan nås på annen måte. 

Helseforetakene bør sørge for at innsatte så langt som mulig kan få gjennomføre behandlingen mens de sitter i fengsel og bør prioritere innsatte med korte dommer.

Pasienter som på grunn av andre sykdommer er i regelmessig kontakt med helseforetakene og som har vært eller kan være i risiko for smitte med hepatitt C, skal tilbys undersøkelse.

Alle som behandles i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) bør få tilbud om undersøkelse for hepatitt C dersom dette ikke er gjort siste tre måneder dersom resultat av tidligere testing ikke foreligger eller hvis siste prøve ikke viste teng på kronisk hepatitt C.

Pasienter som trenger avrusning i spesialisthelsetjenesten, går til distriktspsykiatriske sentre eller andre tilbud innen psykisk helsevern, kan ha forhøyet risiko for smitte med hepatitt C og bør tilbys test.

Praktisk

Hvordan foregår behandlingen? 

Kronisk hepatitt C behandles nå med direktevirkende antivirale midler (DAA) uavhengig av stadium av leverfibrose. Interferon har derfor falt bort som aktuelt legemiddel mot hepatitt C i Norge. Legeforeningen har revidert sin veileder om behandling av kronisk hepatitt C (legeforeningen.no).

Behandlingen forskrives på H-resept. Det vil si at det er spesialister med tilknytning til helseforetak som må velge legemiddel og skrive resept.

Behandlingen varer i åtte til tolv uker og over 95 prosent av de som fullfører blir virusfri. Behandlingen har få bivirkninger. Den lille gruppen som ikke blir virusfri med den initiale kuren, vil kunne behandles med andre hepatitt C-legemidler.

Det er viktig med kontroll etter avsluttet behandling og 3 måneder senere. Hvis man da er virusfri, anses pasienten som varig virusfri. Blodprøvekontroller underveis i behandlingen har ingen hensikt med mindre det kan bidra til å sikre etterlevelsen. Pasienter med avansert leversykdom krever imidlertid som tettere oppfølging med monitorering av leverfunksjonen underveis i behandlingen. For utvalgte pasienter kan et forenklet kontrollopplegg begrense seg til én blodprøvekontroll ved avsluttet behandling. Pasienten er like utsatt som andre for ny smitte ved fortsatt risikoatferd eller annen eksponering for smitte. Pasienter med pågående risikoatferd bør derfor følges opp med halvårlig kontroll av HCV RNA. Pasienter med levercirrhose skal følges med halvårlige kontroller som ledd i HCC-overvåkning.

Konsekvensen av uregelmessig inntak av direktevirkende antivirale legemidler, slik man kanskje kan frykte hos pasienter i aktiv rus, vil antagelig innebære økt risiko for resistensutvikling uten at det til nå foreligger empiri for dette. Erfaringsmessig blir mange virusfri til tross for uregelmessig inntak av legemidlene. Man bør derfor etterstrebe fullføring av kuren også i disse tilfellene.

Det anbefales at det lokale helseforetaket etablerer egne ordninger med fengselshelsetjenesten med mulighet for reseptforskrivning over telefon og/eller at spesialist eller lavterskel hepatitt C-tiltak kommer til fengselet for å utføre elastografi og konsultasjon.

Mange smittede med hepatitt C vil ha vanskeligheter med å følge et vanlig strukturert behandlingsopplegg, inkludert fremmøte på poliklinikker. Disse bør få behandling og oppfølging der de er, for eksempel i rusinstitusjoner, i bolig eller andre steder. Helseforetakene må sammen med kommunene tilrettelegge for at disse pasientene får et adekvat behandlingstilbud.

Begrunnelse

Helse- og omsorgsdepartementet har i «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» omtalt at helseforetakene skal samarbeide med kommunene for å sikre at flest mulig som injiserer rusmidler får tilbud om undersøkelse og eventuell behandling for hepatitt C.

Smittevernloven § 7-3 omhandler de regionale helseforetakenes ansvar for at befolkningen i helseregionen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling.

Rett til diagnostikk og behandling for hepatitt C gjelder alle som oppholder seg i landet, jamfør smittevernloven §§ 1-2 og 6-1. Dersom en person oppholder seg mindre enn tre måneder i Norge, må helsetjenesten vurdere om det er hensiktsmessig å starte behandling.

Ved døgnbehandling i TSB er det institusjonens ansvar å ivareta somatisk helse. Ved poliklinisk behandling har TSB ansvar for å avklare med fastlege/annen spesialisthelsetjeneste hvem som tar ansvar for de ulike delene av pasientens helsebehov, herunder hepatitt C-behandling. Se Somatisk helse og levevaner (pakkeforløp for psykisk helse og rus) for ytterligere informasjon.      

Hvis mange behandles over kort tid, vil prevalensen falle og smittepresset reduseres. Antallet som blir reinfisert og trenger ny behandling, vil da kunne begrenses. 

Referanser

  • Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 https://www.regjeringen.no/contentassets/0a7db35f049c46e8b368ad9751f0c870/nasjonal-strategi-mot-hepatitter.pdf 
  • Helse- og omsorgsdepartementet: Oppdragsdokument for 2019: «Etablering av lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av Hepatitt C i samarbeid med kommunene».
  • Smittevernloven:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevernloven 
  • European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol, 2018. 69(2): p. 461-511.
  • Fraser H, Martin NK, Brummer-Korvenkontio H et al., Model projections on the impact of HCV treatment in the prevention of HCV transmission among people who inject drugs in Europe. J Hepatol, 2018.
  • Grebely J, Dalgard O, Conway B et al., Sofosbuvir and velpatasvir for hepatitis C virus infection in people with recent injection drug use (SIMPLIFY): an open-label, single-arm, phase 4, multicentre trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2018.

Siste faglige endring: 05. april 2019