Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Bakgrunn og metode

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere funksjonen barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge. Helsedirektoratet har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en beskrivelse og rutiner for funksjonen.

Formålet med ordningen er å sikre et mer systematisk samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge og barneverninstitusjonene, for å bidra til at barn og unge ved institusjonene får nødvendig psykisk helsehjelp.

Barnevernansvarlig i psykisk helsevern er et av flere tiltak for bedre psykiske helsetjenester til barn i barnevernet. I tillegg til å innføre helseansvarlig i barneverninstitusjoner og barnevernansvarlig i helsetjenesten er flere andre tiltak under utvikling for å bidra til bedre helsetjenester for barn og unge i barnevernet

  • Utvikle modeller og systemer for tidlig utredning/kartlegging, blant annet et samhandlingsforløp mellom barneverntjenesten og psykiske helsetjenester
  • Forberede og etablere nye omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp
  • Tilrettelegge for bruk av digitale verktøy til bruk for behandling og oppfølging av barn i barneverninstitusjoner
  • Utarbeide nasjonale føringer for innhold i samarbeidsavtaler mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester

Metode

Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har i prosessen med å beskrive funksjonen barnevernansvarlig i psykisk helsevern barn og unge fått innspill fra flere relevante aktører, herunder Samarbeidsforum for barnevern og psykisk helse som har bred brukerrepresentasjon. Barnets perspektiv og anledning til å medvirke i prosessen er sentralt i arbeidet med å utvikle best mulig tjenester til barn og unge.

Formål og beskrivelsen av funksjonen er i stor grad basert på midtveiserfaringer fra et pilotprosjekt i Helse Sør-Øst og Bufetat Øst, «Prosjekt helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner». Pilotprosjektet har testet ut modeller for bedre samarbeid og mer tilgjengelige tjenester for barn i barneverninstitusjoner ved tre helseforetak innen samme Bufetat-region. Sluttevaluering fra pilotprosjektet vil foreligge februar 2018, og det kan da bli behov for å justere beskrivelsen av funksjonen barnevernansvarlig.

Siste faglige endring: 20. desember 2017