Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning

Indikatoren måler sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som er tidligere er utskrevet fra sykehus.

Denne indikatoren ble besluttet ikke videre oppdatert etter 2019. Resultatene for 2019 og videre tilbake i tid vil likevel forbli publisert og tilgjengelig. Dersom indikatoren blir gjenopprettet som nasjonal kvalitetsindikator vil resultater publiseres også bakover i tid. Ved spørsmål om sannsynlighet for reinnleggelse som kvalitetsindikator for helsetjenestene ta kontakt på Kvalitetsindikatorer@helsedir.no   

 

Resultater

Analysene viser sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. I 2019 var sannsynligheten for akutt reinnleggelse på 16,9 prosent, en økning fra 15,2 prosent i 2015.

Analysen viser at Helse Nord RHF har signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelser i 2019. Ingen RHF har signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelser. 

Signifikant betyr at man med stor sikkerhet kan si at avviket skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter. I beregningene er det justert for alder, kjønn, antall tidligere innleggelser (i løpet av det siste året), sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser) og diagnosegruppe.

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI.

Forbehold

At behandlingssteder avviker fra gjennomsnittet, og følgelig har enten høyere eller lavere forekomst av reinnleggelser, er ikke ensbetydende med at det er kvalitetsforskjeller mellom behandlingsstedene. Forskjellene kan avhenge av flere faktorer f. eks. kodepraksis og datakvalitet. Noen reinnleggelser kan skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og hyppigere sykehusinnleggelser, og vil da kunne være en del av god pasientbehandling.

Resultatene kan også være påvirket av hvilke behandlings- og pleietilbud pasienten får etter utskrivning, det vil si i primærhelsetjenesten.

Per i dag har man heller ikke gode nok innsamlede data for å ta hensyn til eventuell funksjonsfordeling når sykehusene sammenliknes.

Disse usikkerhetene gjør at man ikke med hundre prosent sikkerhet ka​n si om kvaliteten ved et sykehus virkelig avviker fra andre sykehus.

Det er brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet. 

Om indikatoren

Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

Sannsynligheten for en reinnleggelse er beregnet for 11 diagnosegrupper (astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag med unntak for bl.a. skader) samlet, for hvert sykehus. Det er hoveddiagnosen fra det primære innleggelsesforløpet som benyttes for å bestemme hvilken diagnosegruppe pasientene plasseres i.

Reinnleggelsene er uavhengig av årsak og innleggelsessykehus. For hvert behandlingssted er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for alle behandlingsstedene.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinnleggelser.

 

 

Først publisert: 07.03.2019 Siste faglige endring: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no