Senaborter etter 22. uke

Sentral abortklagenemnd har i enkelte tilfeller innvilget abort etter 22. uke på feil grunnlag. Etter Helsedirektoratets presisering av hvordan loven skal fortolkes er det ikke lenger anledning til å videreføre denne praksisen.

Abortloven slår fast at et svangerskap ikke kan avbrytes etter utgangen av 18. svangerskapsuke med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Loven sier at det ikke kan gis tillatelse til svangerskapsavbrudd når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. Det gjelder også selv om sterke sosiale grunner taler for å innvilge abort, og selv om graviditeten er resultat av en kriminell handling.
 
Abort etter uke 12 avgjøres av uavhengige abortnemnder. Ved avslag går saken automatisk til behandling i en sentral abortklagenemnd.
Klagenemnda har lagt til grunn at abort normalt ikke skal innvilges etter utgangen av 22. svangerskapsuke (21 uker +7 dager) og at «levedyktighet» oppstår etter utgangen av 24. uke (23+7). Bakgrunnen er at få barn overlever før dette tidspunktet. Nemnda har totalt innvilget ni aborter mellom 22. og 23. uke og en abort mellom 23. og 24. uke i perioden 15.februar 2010 til 1.desember 2011.
 
– Dette dreier seg om et lite antall saker hvor kvinnen har vært i en spesielt vanskelig situasjon. Dette må veies opp mot fosterets økende krav på rettsvern jo lenger ut i svangerskapet det er. Det er åpenbart at nemnda står overfor vanskelige vurderinger, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
  
Helsedirektoratet ble i mai 2011 varslet av ansatte ved Oslo universitetssykehus som var bekymret for praksisen. Det ble umiddelbart igangsatt et arbeid for å undersøke praksis og avklare problemstillinger knyttet til lovfortolkningen, og for å innskjerpe rutinene ved landets abortnemnder (se vedlegg under). 
 

Ikke aborter etter 22.uke

Praksis ved norske nyfødtavdelinger er å forsøke å redde antatt friske barn som fødes etter utgangen av 23. svangerskapsuke. Helsedirektoratet legger dette til grunn for definisjonen av «levedyktighet» i loven. Helsedirektoratet fastslår  at det ikke skal innvilges abort på grunn av kvinnens fysiske og psykiske helse, livssituasjon eller på grunn av forhold som rammes av straffeloven (bl.a. incest, voldtekt) etter at fosteret er 22 fullgåtte uker (21+7). Direktoratets presisering av gjeldende rett gir en uke mellom abortgrensen og det som praktiseres som levedyktighetsgrensen ved norske nyfødtavdelinger. 
 
– Det er viktig både for de kvinnene dette gjelder, for helsepersonellet som deltar i svangerskapsavbruddene og for tilliten til nemndas arbeid at vi tydeliggjør dette, sier Larsen.
 
Verken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet kan instruere nemndene om avgjørelser i enkeltsaker. Helsedirektoratet har imidlertid et fortolkningsansvar for hvordan loven er å forstå og tok i 2011 opp disse forholdene med den sentrale abortklagenemnda. Nemnda har etter denne dialogen endret sin praksis i tråd med direktoratets juridiske vurderinger.