Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Referanser

1. Solheim, Bjarte Gees: hemovigilans i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 3. februar 2021 fra https://sml.snl.no/hemovigilans

2. World Health Organization (2016). A guide to establishing a national haemovigilance system. ISBN 978 92 4 154984 4. Geneva, Switzerland, WHO Press.

3. Steinsvåg CT, Espinosa A, Flesland Ø. Overvåkning av blod i Norge - Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13. IS-2477 ISBN 978-82-8081-439-5. Internettadresse: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge

4. Transfusjonsreaksjoner. Definisjoner etter anbefalinger fra ISBT-WP on haemovigilance (sist oppdatert med ny TACO-definisjon 2018). Norsk Hemovigilans 27.01.2020. Internettadresse: https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilans

5. Informasjon om årsrapportene fra hemovigilanssystemet fra 2004 til 2021, er tilgjengelige fra https://helsedirektoratet.no/rapporter/overvaking-av-blod-i-norge

6. Hoang T, Østgård TMT. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2021. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Internettadresse:  https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/transfusjonsstatistikk

7. Steinsvåg CT, Dimoski T, Solheim BG, Flesland Ø. Transfusjonspraksis i Sørlandet sykehus.      Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Oct 8;138(16). doi: 10.4045/tidsskr.17.1057. Print 2018 Oct 16

8. Flesland Ø, Sjøberg J. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2013. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. ISSN 1502-7775. August 2014.

9. European Comission – Directorate- General for Health and Food Safety (2021). Summary of the 2020 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components. Internettadresse:  

Summary of the 2020 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components (europa.eu)
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/summary-2020-annual-reporting-serious-adverse-reactions-and-events-blood-and-blood-components-2021-11-08_en

10. Common approach for definition of reportable serious adverse events and reactions as laid down in the Directive 2002/98/EC[1] (the Blood Directive) and Commission directive 2005/61/EC[2] Version 6.0 (2020). 

11. NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes fremover? Tabell 8.1 Helseregioner – innbyggere, areal, ansatte og inntekter. Internettadresse: NOU 2016: 25 - regjeringen.no

12. International Society of Blood Transfusion (2018). Transfusion-associated circulatory overload (TACO) Definition (2018). Internettadresse: https://www.aabb.org/docs/default-source/default-document-library/resources/taco-2018-definition.pdf?sfvrsn=e1bcfce4_0

13. Å få blod på sykehjem, er det trygt da? Helsetilsynet, 2021. Internettadresse: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/tilsynsmeldingen/2021/aa-faa-blod-paa-sykehjem-er-det-trygt-da/

14. Simons FE, Ardusso LR, Bilò MB, El-Gamal YM, Ledford DK, Ring J, Sanchez-Borges M, Senna GE, Sheikh A, Thong BY; World Allergy Organization. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary. J Allergy Clin Immunol. 2011 Mar;127(3):587-93.e1-22. doi: 10.1016/j.jaci.2011.01.038. PMID: 21377030.

15. Helse-Bergen. Anafylaksiregisteret. Internettadresse: https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/anafylaksiregisteret

16. Saastad E, Engebretsen, TA, Flesland Ø, Klem K, Levernes S, ResulbegovicnN, Riiser TJ, Rudsro S, Sandby K, Strømman F, Svensby PO. Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser». Notat fra meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023