Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.10. Truende pasienter

Hos fastlegen

Data fra legekårsundersøkelsen viser at hver fjerde lege én eller flere ganger har opplevd voldshandlinger fra pasienter eller andre besøkende. Omkring halvparten av legene har én eller annen gang blitt utsatt for trusler om vold. Vi kjenner ikke til hvor stor andel av disse episodene som er utløst av pasienter med et problematisk forhold til rusmidler. Det kan antas at denne gruppen utgjør vesentlig mer enn halvparten av tilfellene (Straand J, 1999).

Helsepersonell har et profesjonelt ansvar for å skape trygghet for pasienten, blant annet ved å unngå å opptre på en måte som kan oppleves som krenkende eller nedverdigende.

Kommunene har etter rammeavtalen en plikt til å treffe "nødvendige tiltak" i forbindelse med pasienter som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Praktiske tiltak

Vurdering av:

  • kontorlokalene
  • utstyr
  • møblering
  • mulighet for avlåsning
  • rømningsveier

Tekniske løsninger kan bidra til å øke sikkerhet og trygghet. Det eksisterer sikkerhetsalarm integrert i de elektroniske pasientjournalsystemene, der en tastekombinasjon setter opp alarmmelding på øvrige arbeidsstasjoner i nettverket.

Gjennomgang av varslingsrutiner er en nødvendig del av helse-miljø-sikkerhetsarbeidet på legekontor.

Trusler som oppfattes som reelle, og faktiske voldsepisoder skal anmeldes til politiet. Det er politiets oppgave å bistå ved håndtering av vold og trusler og ellers når det er behov for maktmidler som bare politiet lovlig kan bruke. I situasjon der trussel om vold fremsettes bør legen etterkomme pasientens krav dersom dette vurderes som nødvendig for å unngå personskade.

Fastlegen kan kreve at kommunen fatter vedtak om at en person flyttes fra listen, dersom personen har fremvist truende eller voldelig adferd overfor fastlegen, andre som er ansatt hos fastlegen eller deres familier (Forskrift om fastlegeordningen i kommunene §15).

En artikkel i Utposten av Haugli og medarbeidere diskuterer hvordan forholde seg til sikkerhet på legekontoret (Haugli A et al, 2010).

For legevakt, se Nasjonal legevaktshåndbok.

Annet helsepersonell

Annet helsepersonell kan også oppleve å møte truende pasienter for eksempel i apotek eller hjemmetjenesten. Arbeidstilsynet gir gode råd til hvordan denne tematikken kan håndteres.

Sist faglig oppdatert: 01. februar 2017