2.20. Oppstart i 2. linjetjenesten

Behandling med vanedannende legemidler startes ikke sjelden under sykehusopphold eller i andre ekstraordinære situasjoner (SINTEF, 2011; Bell CM et al, 2007). Pasienter oppfatter ofte sykehuslegers behandling som autoritativ. Det er viktig at sykehusleger er bevisste denne rollenrekvirenter, og informerer pasienten ved utskrivning om hvilke legemidler som skal kontinueres, at benzodiazepiner/z-hypnotika bare skal brukes for en begrenset periode og at det er fastlegens oppgave å følge videre rekvirering av vanedannende legemidler. Videre bør det fremkomme tydelig av epikrise om begrunnelse av oppstart og når denne er planlagt avsluttet. Denne informasjonen må følge pasienten ved utskrivelse.

Behandlingsregimer startet opp ved smerteklinikker bør ikke fastleger overta uten etter konferering og overenskomst om fortsatt rekvirering og eventuelt planer om nedtrapping. Det anbefales at leger ved smerteklinikk tar kontakt med pasientens fastlege før oppstart av fast eller langvarig behandling med opioidholdig analgetika ved ikke-maligne tilstander, eller at allmennleger tar kontakt med primærrekvirerende institusjon eller – lege for avklaring av slike forhold. Dette bør gjøres umiddelbart og helst før overføring av pasient.

Spesialisthelsetjenesten har også ansvar for oppfølging og veiledning av primærhelsetjenesten.

Ved oppstart i psykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, for eksempel når allmennleger bes om å kontinuere rekvirering av ADHD-midler må spesialistinstitusjon kontakte fastlege for klarering av slik overtakelse.

I spesialisthelsetjenesten må begrunnelse for start og dato for revurdering ved oppstart av vanedannende legemidler journalføres og formidles i epikrise til fastlege. Dersom fastleger opplever dette som et problem, kan det tas opp gjennom praksiskoordinator.

Sist faglig oppdatert: 29. desember 2015