2.15.1. Mer om graviditet og legemidler

Rekvirering av legemidler til gravide og ammende krever at det også tas hensyn til sikkerheten for fosteret og diebarnet. Utfordringen ligger i å sikre kvinnen adekvat legemiddelbehandling som ikke er skadelig for fosteret eller diebarnet. I dette kapitlet omtales bruk av svake opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika . Når det gjelder bruk av metadon og buprenorfin hos gravide og ammende, vises det til Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet, 2011).

Tall fra Reseptregisteret koblet mot Medisinsk fødselsregister (2004-2009) viste at omlag 3% av kvinnene henter ut resept på opioider under svangerskapet (Handal et al, 2011). I 99% av tilfellene var det hentet ut kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol. De fleste kvinnene hentet ut kun én resept, med en mengde som tilsvarte korttidsbehandling (1 uke). Én av 1000 kvinner hentet ut resept på opioider i alle tre trimestre. Økende reseptuttak av benzodiazepiner ble sett ved økende reseptuttak av opioider.

Tidspunkt for bruk i svangerskapet og varighet av bruk er to helt sentrale faktorer med hensyn til sikkerhet for det ufødte barnet.

Tidspunkt: Gravide bør generelt være restriktive med all bruk av legemidler, særlig i første trimester hvor grunnlaget for alle organer dannes (føre-var-prinsippet). Noen vanedannende legemidler (opioider, benzodiazepiner) kan også gi perinatale komplikasjoner hos nyfødte som hypotoni, respirasjonsvansker, irritabilitet og sugeproblemer ved gjentatt bruk i tredje trimester tett opp mot fødselen.

Varighet: Med tanke på sikkerhet for både mor og barn, er sporadisk bruk av vanedannende legemidler noe helt annet enn daglig bruk eller skadelig bruk av slike legemidler. Daglig bruk av opioider og benzodiazepiner anbefales ikke.

Spørsmål for å avklare nytte/risiko-forholdet av vanedannende legemidler i svangerskapet.

Om kvinnen:

  • I hvilken svangerskapsuke er kvinnen?
  • Hvor nødvendig er legemiddelbehandlg for mor?
  • Hvor lenge skal kvinnen bruke legemidlet?

Om legemidlet:

  • Er det rapportert teratogene effekter hos barn?
  • Finnes det alternative legemidler som er tryggere for barnet?

Kilder til informasjon om legemidler og graviditet og legemidler og amming

Nasjonalitet Nettsted Innhold
Norsk http://www.legemiddelhandboka.no Nettsiden til Norsk Legemiddelhåndbok med kapitlet Graviditet og Legemidler (G7) og Amming og legemidler (G8). Kapitlene gir en generell beskrivelse av legemiddelbehandling hos gravide og ammende og viser tabeller for legemidler og legemiddelgrupper sortert alfabetisk ut fra virkestoff/gruppenavn. Gratis og åpen.
  http://www.RELIS.no Nettsiden til Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS). Inneholder en søkbar database med tidligere besvarte spørsmål om legemidler og amming. Helsepersonell kan også stille spørsmål. Gratis og åpen.
  http://www.Tryggmammamedisin.no Et nettsted som administreres av RELIS og hvor gravide og ammende kan stille spørsmål anonymt
Svensk http://www.janusinfo.se Et svensk offentlig finansiert nettsted som gir informasjon om legemidler og amming sortert alfabetisk både på virkestoff og (svensk) handelsnavn. Gratis og åpen.
Amerikansk https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html Nettsiden til LactMed. Inneholder en søkbar database over legemidler og amming fra National Institute of Health i USA. Gratis og åpen.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015