4.4. Utleveringsforskrift og refusjon

Utdrag fra:

Utleveringsforskrift

Resepter med A (og B) reseptgruppelegemidler rekvirert for folketrygdens regning kan reitereres:

§ 3-5. Unntak og særregler knyttet til reseptgruppe A
Ved rekvirering av legemidler i reseptgruppe A gjelder følgende unntak og særregler:
a) Resepten er gyldig for én gangs ekspedisjon.
b) Resepten kan ikke reitereres med unntak av rekvirering for folketrygdens regning.
c) Annen muntlig rekvirering enn per telefon gjelder ikke.
d) Ved bruk av telefonresept kan bare minste standardpakning eller en mengde tilsvarende vanlig terapeutisk dose i tre døgn rekvireres.
e) Rekvirering per telefaks kan ikke benyttes. Unntatt fra dette er skip i utenriksfart.
f) Elektronisk kommunikasjon av resepten kan bare skje via Reseptformidleren.
0 Endret ved forskrifter 31 mai 2005 nr. 545, 21 des 2007 nr. 1610 (i kraft 1 april 2008), 2 nov 2010 nr. 1399 (i kraft 1 jan 2011).

§ 3-6. Unntak og særregler knyttet til reseptgruppe B
Ved rekvirering av legemidler i reseptgruppe B gjelder følgende unntak og særregler:
a) Resepten er gyldig for én gangs ekspedisjon.
b) Resepten kan ikke reitereres med unntak av rekvirering for folketrygdens regning.
c) Annen muntlig rekvirering enn per telefon gjelder ikke.
d) ved bruk av telefon eller telefaks, kan bare minste standardpakning, eller en mengde tilsvarende vanlig terapeutisk dose i syv døgn, rekvireres. Ved rekvirering per telefon til sykehus og sykehjem m.m. kan større pakninger rekvireres dersom rekvirenten og institusjonen er kjent for apoteket.

Alle benzodiazepiner og z-hypnotika som har markedsføringstillatelse i Norge per 31. desember 2013 er i reseptgruppe B. Flunitrazepam som ikke lenger er markedsført er i klasse A.

Refusjon

«Det er forhåndsgodkjent refusjon på blå resept for benzodiazepiner etter punkt -90 (ICPC og ICD), Palliativ behandling i livets sluttfase samt N88 (ICPC) og G40 (ICD), Epilepsi.» se for øvrig blåreseptforskriften.

Det kan også gis refusjon etter individuell søknad for vanedannende legemidler (inkl. benzodiazepiner), se Rundskriv fra NAV.

Refusjon til vanedannende legemidler ved psykiske lidelser

Fra 01. januar 2009 kan det ytes individuell refusjon til vanedannende, beroligende legemidler ved psykiske lidelser av alvorlig og langvarig karakter. Med beroligende legemidler menes i denne sammenheng anxiolytika. Disse gis dekning etter følgende refusjonskoder:

  • ICPC-2: -72, -73, -74
  • ICD-10: -F2, -F3, -F4

Refusjon til vanedannende legemidler ved spasmer

Fra 1. januar 2009 kan det ytes individuell refusjon til vanedannende legemidler ved alvorlig og kroniske spasmer som følge av sykdom eller skade i sentralnervesystemet. Disse gis dekning etter følgende refusjonskoder:

  • ICPC-2: L18
  • R25.2

Refusjon til vanedannende legemidler til kronisk smerter

Se veileder IS-2077. Bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Ferdigstilles 2014.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015