4.2. Tilsynsmyndighetene og helsepersonelloven

Tilsynsmyndigheten – fylkesmennene og Statens helsetilsyn – skal føre tilsyn med at tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte etter lover og forskrifter. Melding om at legers rekvirering/bruk av vanedannende legemidler kan være uforsvarlig kommer vanligvis fra apotek og pasientens pårørende. Politi og helsepersonell avgir også bekymringsmeldinger. Pasienter inngir sjelden klage på lege for rekvirering som har ført til avhengighet.

Når tilsynsmyndigheten mottar slike meldinger, innhentes det enten ekspedisjonsdata fra apotek eller rekvireringsdata fra legens journalsystem. På dette grunnlaget velges det ut pasientjournaler for å vurdere legens rekvireringspraksis. Dersom det mangler opplysninger om indikasjon, effektvurdering og nedtrappingsforsøk, vil saken som regel bli sendt til Statens helsetilsyn, som vurderer om det er nødvendig med en administrativ reaksjon. Det samme gjelder hvis det avdekkes dosering av vanedannende legemidler – eller blandingsrekvirering av slike – som anses som uforsvarlig etter gjeldende retningslinjer. Det påses at meldingsplikten etter førerkortforskriften er fulgt.

Alvorligheten styrer valg av reaksjon. Det gis vanligvis advarsel i tilfeller der journalen dokumenterer behov for bruk av vanedannende legemidler, men doseringen, varigheten og eventuelt blandingsrekvirering anses som uforsvarlig. Tap av rekvireringsretten vurderes ved de samme forholdene der journalen bærer preg av pasientstyrt behandling og manglende oppfølging. I tilfeller der en lege har tapt rekvireringsretten, skal en annen lege, for eksempel kommuneoverlegen, foreta den nødvendige rekvireringen (Statens helsetilsyn, 2009).

Omtale av spesielle områder

 

 

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015