4.1.2. Forsvarlighet ved ekspedisjon og utlevering av legemidler fra apotek

De apotekansatte har etter lov og forskrift plikt til å opptre forsvarlig ved ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og ved utlevering av legemidler fra apotek. Forsvarlighetskravet er nedfelt i helsepersonelloven § 4.

Utlevering av legemidler fra apotek er særlig regulert i apotekloven , apotekforskriften og forskrift om legemidler fra apotek rekvirering og utleveringsforskriften . Formålet med bestemmelsene er å sikre forsvarlig utlevering og riktig bruk av legemidler. Plikten til forsvarlig utlevering av legemidler påligger således både de apotekansatte.

Sentrale bestemmelser er apotekloven § 1-1 og forskrift om legemidler fra apotek § 1-1.

Alle apotek skal ha internkontrollsystem som sikrer at apoteket har rutiner som ivaretar kundens/pasientens sikkerhet og sikrer at gjeldende standarder og regelverk overholdes, jf. forskrift om legemidler fra apotek § 1-4 siste ledd hvor det fremgår at «Apotek skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak og ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og som sikrer forsvarlig utlevering av legemidler.»

Opplysninger om ekspedisjon og utlevering av legemidler og handelsvarer etter resept og rekvisisjon skal oppbevares i apoteket.

Apotekforeningen, Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet har i tillegg vedtatt bransjestandarder for apotek. Disse gir mer detaljerte veiledninger om hva som regnes som god apotekpraksis.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015