1.2. Oversikt og ekvipotens for opioider

Oversikt over sterke og svake opioider og antagonister som er tilgjengelige i Norge. Opplysningene er basert på oral bruk. Velg ATC-kode ved siden av virkestoffet for å finne tilgjengelig legemidler, preparatomtaler/pakningsvedlegg hos Statens legemiddelverk.

Virkestoff ATC-kode Klassifisering Tmax T1/2 Aktive metabolitter
Morfin N02AA01 Agonist *, ++ 1-2/ 2-6 2-3 Ja
Fentanyl N02AB03 Agonist, +++ 0,25-24 ** 3-24 ** Nei
Ketobemidon N02AB01 Agonist, ++ 1-3 2-3 Nei
Metadon N07BC02 Agonist, ++ 4 10-25 Nei
Petidin N02AB02 Agonist, ++ 1 3-6 *** Ja
Hydromorfon N02AA03 Agonist, ++ 2-3 3-5 Nei
Oksykodon N02AA05 Agonist, ++ 1-3 3-6 (?)
Oksykodon/ nalokson N02AA55

Agonist, ++ / antagonist

? ? Nei
Buprenorfin N02AE01 Partiell agonist, ++ ** 2-24 ** Nei
Tapentadol N02AX06 Agonist, ++ 3-6 5-6 Nei
Tramadol N02AX02
N02AX52
(kombinasjoner)
Agonist, + 1-2 / 4-5 (depot) 6 Ja
Kodein N02AA55
(kombinasjoner)
Agonist, +   3,5 (JA)
Etylmorfin R05DA01 Agonist, +   2-4 (JA)
Nalokson V03AB15 Antagonist intravenøs 1-1,5 Nei
Naltrekson N07BB04 Antagonist Perifer virkning 10-15 Nei

* Plusstegn etter agonist angir Statens legemiddelverks vurdering av potens i forhold
til morfin som angis med ++.
**Avhengig av hvilken formulering, i følgende rekkefølge nesespray, sublingvalt, tablett, plaster.
***Den aktive metabolitten norpetidin har en halveringstid på omtrent 20 timer. Akkumulering av norpetidin kan gi toksisitet, petidin er derfor ikke egnet til bruk ved kroniske smerter.

Ekvianalgetisk tabell

Norsk legemiddelhandbok har utarbeidet en ekvianalgetisk tabell for opioider.

Sist faglig oppdatert: 06. august 2018