12. Om veilederen

Bakgrunn

Vanedannende legemidler som benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika og opioider brukes i behandlingen av pasienter med både somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og avhengighet. Mange av disse pasientene har betydelig symptomtrykk. Brukt på indikasjon og anbefalt måte kan disse være til stor nytte for pasientene. Imidlertid kan vanedannende legemidler brukt utenfor anbefalingene føre til skadelig bruk, avhengighetssyndrom eller til ulovlige formål som bruk i rusøyemed, da ofte i kombinasjon med andre rusmidler. De medisinske vurderinger rundt ordinering av vanedannende legemidler kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer.

Denne veilederen erstatter Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble utgitt i 2014.

Hensikt

Hensikten med veilederen er å bidra til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, samt forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent avhengighetssyndrom. 

Målgruppe

 • Leger som ordinerer vanedannende legemidler på resept
 • Annet helsepersonell, pasienter og befolkning

Avgrensninger

Veilederen gir ikke:

 • Generelle anbefalinger om behandling av for søvn-, angst- og smertelidelser
 • Anbefalinger til tannleger, da de representerer en svært liten del av rekvirering av vanedannende legemidler.
 • Helsefaglige anbefalinger for avrusning, se Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
 • Veiledning i meldeplikt og/eller taushetsplikt
 • Behandling av opioidavhengighet, se Nasjonal faglig retningslinje for LAR (under revisjon)

Prosess

Behov for anbefalinger og kunnskapsgrunnlag

Behovet for anbefalinger på området er forankret i dialog med målgruppe og eksterne fagpersoner  som utarbeidet tidligere versjoner av veilederne. Det er enighet om at kunnskapsgrunnlaget i liten grad har endret seg siden 2014.

Tall fra reseptregisteret viser en liten nedgang i andelen brukere som har hentet ut minst en resept på benzodiazepin og -lignende ved søvnvansker fra 2014 til 2018. DDD/bruker i samme periode viser også en liten nedgang. 

Totalforbruket av opioider er stabilt i samme periode, det er imidlertid en økning i bruk av tramadol og oksykontin, samt mindre bruk av kombinasjonslegemiddel kodein og paracetamol. Hva dette skyldes og hvilke konsekvenser det kan ha på sikt er usikkert. 

Utarbeidelse av utkast til ekstern høring

Arbeidet har vært prosjektorganisert med faglige innspill fra eksterne fagpersoner. 

Følgende har deltatt i prosjektgruppen:

 • Børge Myrlund Larsen, avdeling retningslinjer og fagutvikling, prosjektleder og kontaktperson: borge.larsen@helsedir.no 
 • Knut Berglund, avdeling kommunale helse--og omsorgstjenester
 • Stine Margrethe Jacobsen, avdeling spesialisthelsetjenester
 • Christian Ohldieck, avdeling psykisk helse og rus

Videre arbeid

Helsedirektoratet vil basert på høringsinnspill bearbeide utkastet til et ferdig produkt.

Sist faglig oppdatert: 28. mai 2020