3.4. Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnete målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Dette letter arbeidet med smitteoppsporing og hindrer at hele skolen må stenge ved påvisning av smitte hos en elev eller ansatt.

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte på ungdomsskole og videregående skole:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i faste grupper og/eller ha faste plasser i hvert klasserom.

Det er viktig at skoleeiere og skoler bidrar til å finne gode løsninger lokalt, slik at både elever, foresatte og ansatte føler seg trygge på at smitteverntiltakene kan gjennomføres. Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og skape et godt psykososialt miljø.

For elever på ungdomsskole og videregående skole, kan man i økende grad etter alder forvente at elevene kan holde avstand til hverandre og overholde de andre smittevern­rådene. Ungdommer må få informasjon slik at de forstår betydningen av å gjennomføre smitteverntiltakene. Dette er særlig viktig for elever i videregående skole grunnet blanding av elever i ulike fag.

For elever med særskilte behov hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, se smittevernveileder for trinnene 1.–7.

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet [1],[2].

Kontaktreduserende tiltak i ungdomsskoler (grønt, gult og rødt nivå)

Grønt nivå

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Organisering av kohorter:

 • Ved grønt nivå er det ikke behov for kohortinndeling av elever.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning
 • Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes.
 • Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohorter som ikke samarbeider, kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.

Tetthet i grupper:

 • Elever bør ha faste pulter/arbeidsplasser.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt: 

 • Elever oppfordres til å holde avstand i friminutt.
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand. 

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat bør serveres porsjonsvis.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger. (Les mer hos udir.no under Annen informasjon.)
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.

Rødt nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre ungdommer på fritiden.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Organisering av kohorter:

 • Etablere mindre grupper av elever/kohorter, men det er ikke et absolutt krav.
 • Kohortstørrelsen kan baseres på forholdstallet mellom lærer og elev i henhold til norm for lærertetthet. På ungdomstrinnet er lærertetthetsnormen[3] 20 elever per ansatt.
 • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra elever.
 • Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder og mulighet til å holde avstand.
 • Dersom det ikke etableres kohorter, bør elevene kunne holde en meters avstand til andre
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom
 • Elever og ansatte innen en kohort oppfordres til å holde avstand til hverandre, helst en meter, men det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrense der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, må det sikres at elever kan holde minst en meters avstand til hverandre. Elevene bør helst grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet.
 • Kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohorter som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.
 • Kohorter kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).

Tetthet i grupper:

 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med noe avstand til andre. 
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

På starten og slutten av dagen:

 • Avtale spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å begrense antall elever som samles på et sted og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene. 

Friminutt/pauser: 

 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt (minst en meter).
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand. 
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat må serveres porsjonsvis.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Holde avstand til elever der det er mulig (minst en meter)
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.
 • Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen.

Kontaktreduserende tiltak i videregående skoler (grønt, gult og rødt nivå)

Grønt nivå

 • Fysisk kontakt:
 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Begrense deling av mat og gjenstander:
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Spesielt for ansatte:
 • Unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

Tetthet i grupper:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Større samlinger bør unngås
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt: 

 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat må serveres porsjonsvis.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre i henhold til råd om bruk av offentlig transport.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler, bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Holde avstand til elever der det er mulig
 • Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.

Rødt nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre ungdommer på fritiden.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

Tetthet i grupper:

 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser, og da bør elevene deles i mindre grupper eller vurdere alternerende dager, ulik oppmøtetid og bruk av alternative lokaler vurderes.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Større samlinger skal unngås
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

På starten og slutten av dagen:

 • Vurdere spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene. 

Friminutt/pauser: 

 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt og pauser (minst en meter).
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan gjerne tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat må serveres porsjonsvis.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Ved felles kantine må det sikres avstand mellom elever
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre i henhold til råd om bruk av offentlig transport.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler, bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Holde avstand til elever der det er mulig (minst en meter)
 • Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.
 • Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen

Felles for ungdomsskoler og videregående skoler (gjelder alle nivå)

Spesielle tjenester

 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

Spesielt for skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere og skoleleger har en viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen. I tillegg er helsesykepleiere viktige samtalepartnere for elever, og for å kunne gi helsemessig og psykososial støtte i tråd med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons og skolehelsetjenesten[4].
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres etter samme retningslinjer som for øvrige helsetjeneste. Se www.fhi.no

Skolebibliotek

 • Utlån av bøker er greit såfremt håndvask er utført før ankomst skolebiblioteket.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: viruset kan overleve på papp i ett døgn. Elever med symptomer på luftveisinfeksjon skal uansett holde seg hjemme til de har vært symptomfrie ett døgn, lengre hvis de er i karantene eller isolasjon. Bøker kan derfor innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Fotnoter:

[1]  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

[2] https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

[3] Jf. Forskrift til opplæringsloven § 14A-1.

[4] https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020