7. Sjekkliste for smittevern på ungdomsskoler og videregående skoler

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak [1].

Tiltak

Utført dato

Merknad

Skoleeiers overordnete ansvar

 

 

Lage beredskapsplan for rask overgang mellom ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen

 

 

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen

 

 

Informasjon til foresatte om nye rutiner på skolen

 

 

Lage plan for håndvaskrutiner for elever og ansatte

 

 

Lage skriftlig rutine for renhold

 

 

Lage plan for oppretting og organisering av mindre grupper eller kohorter ved behov

 

 

Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og ungdommer som har behov for tilrettelegging

 

 

Lage plan for å ivareta sårbare ungdommer

 

 

Hygienetiltak

 

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

 

 

Opplæring av elevene og ansatte i håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig

 

 

Planlegge håndhygienetiltak ved uteaktiviteter (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

 

 

Renhold (gult og rødt nivå)

 

 

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode

 

 

Lage en plan for renhold av løse gjenstander

 

 

Redusert kontakt mellom personer
(gult og rødt nivå)

 

 

Vurdere aktiviteter ute/uteskole

 

 

Sørge for egen pult/arbeidsplass per elev med avstand mellom elever

 

 

Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i gruppene, ta i bruk større lokaler hvis mulig

 

 

Plan for avstand mellom elever og hygienetiltak ved måltider/ i kantine

 

 

Sikre gode rutiner for måltider/ i kantiner

 

 

Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av lokalene

 

 

Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel

 

 

Vurdere alternerende tidspunkt for friminutt/pauser for å begrense antall elever som er ute samtidig

 

 

Plan for bemanning ute i friminutt, for å hjelpe ungdommer å holde avstand

 

 

Eventuelt dele opp utearealer slik at elever fra ulike grupper blandes i liten grad

 

 

Unngå større samlinger av elever

 

 

Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen

 

 

Plan for gjennomføring av skoleskyss

 

 

For ansatte (gult og rødt nivå)

 

 

Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for digitale møter (gult/rødt nivå)

 

 

Holde avstand til andre ansatte i alle situasjoner

 

 

Begrense bruk av offentlig transport

 

 

 

Nedlasting: Sjekkliste for smittevern i skoler (udir.no)

Fotnote:

[1] Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020