6. Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte.

Foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at ungdommene er på skolen. Det er derfor viktig at skolen har god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen. Det utarbeides egen informasjon til denne gruppen.

Informasjon om dette finnes på Utdanningsdirektoratet.

Samhandling med foresatte og foreldremøter

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet [1],[2].

Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Utviklingssamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå. Ved grønt nivå trengs ingen spesielle tiltak. Ved gult kan utviklingssamtaler kan gjennomføres med følgende tiltak:

  • Vask hender før og etter samtale
  • Hold minst en meters avstand mellom ansatte og elev/foresatte
  • Ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre

Ved rødt nivå bør samtalene fortrinnsvis erstattes med digitale møter. Hvis det likevel må gjennomføres samtaler ved oppmøte, følges rådene over.

Fotnoter: 

[1] https://www.fhi.no/sv/barnehage/forebygging-av-smittsomme-sykdommer/

[2] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020