2. Smitterisiko ved flyreiser i Norge

Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Personer som smittes har som regel vært utsatt for smitte via flere mulige smitteveier, og den aktuelle smitteveien er vanskelig å fastslå. Det er likevel ikke holdepunkter for at covid-19 kan smitte via luft (aerosoler)[1]. En smittet person kan smitte andre 1 til 2 dager før symptomer på sykdom oppstår. Det er vanskelig å forebygge all smitte, og målet med tiltakene i denne veilederen er å redusere smitterisikoen.

Smitterisikoen for reisende er avhengig av forekomsten av sykdommen i befolkningen, og effekten av tiltakene som er anbefalt. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt generelle råd om hånd- og hostehygiene for hele befolkningen, og en generell anbefaling om at alle som har luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er også gitt råd om å begrense kontakt og å holde avstand. For personer med påvist sykdom og deres nærkontakter, er det gitt egne råd og retningslinjer om oppfølging, karantene og isolering. Alle disse tiltakene bidrar til å redusere smitteoverføring i samfunnet. Når helsemyndighetene endrer råd og tiltak, eller målgruppene endrer atferd, kan smittesituasjonen endre seg. I Norge er det per i dag en lav forekomst av covid-19, og i enkelte områder av landet er den svært lav[2].

Ved flyreiser kan smitte skje før (venteområde, innsjekking, ombordstigning), under, eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen. Smitterisikoen er knyttet til antall kontakter mellom personer, hvor nær hverandre folk er og hvor lenge personene oppholder seg nær hverandre i avgrensede områder.

Ved flyreiser innenlands møtes personer fra ulike lokalmiljø og ulike deler av landet. Til tross for at en del flyreiser er regionale er det smitterisikoen i hele landet som bør legges til grunn for rådene om smittevern ved flyreiser. 

[1] https://www.fhi.no/publ/2020/kontaktsmitte-av-sars-cov-2/
[2] 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/
 

 

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020