KAPITTEL 1
Bakgrunn

Denne veilederen skal gi råd for smittevernfaglig forsvarlig drift av offentlig kommunikasjon som buss, tog, trikk, mv. i Norge under covid-19 pandemien. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer for sektoren. Det er utgitt en egen veileder for luftfartstransport.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato og vil bli oppdatert ved behov. Den baserer seg på tilgjengelig kunnskap om smitteforhold og bruk og effekt av smitteverntiltak. Videre utvikling av utbruddet, oppdatert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra sektoren, kan føre til behov for endringer i veilederen. Virksomheten er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende grunnleggende krav til smittevern er oppfylt. Veilederen gir råd og eksempel på tiltak som vil være til hjelp for virksomheten i dette arbeidet.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i sektoren.

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2 (nytt koronavirus). Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter via dråpe- og kontaktsmitte, der virus i sekret i luftveiene, f.eks. spytt, snørr eller slim, overføres fra en smittet person til en annen (fhi.no). Smitte kan derfor forekomme både når man hoster, snakker eller nyser mot en annen person, eller dersom dråper av sekret fra luftveiene fester seg på gjenstander som andre tar på.

Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de som er smittet uten å ha symptomer spiller i smittespredningen. På det nåværende tidspunkt er det holdepunkter for at en person som er smittet kan smitte andre fra 1-2 døgn før hun eller han selv utvikler symptomer. Sannsynligheten for å smitte andre er størst når du selv har symptomer, og da særlig de første dagene. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol.

Om denne veilederen

Veilederen tydeliggjør:

  • Hvilke tilpasninger virksomhetene bør gjøre for å redusere risiko for covid-19 smitte for passasjerer og ansatte.
  • Hvordan virksomhetene kan legge til rette for en smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Hvordan passasjerer som bruker offentlig kommunikasjon bør forholde seg.

Det er allerede utarbeidet utfyllende retningslinjer fra nasjonale og internasjonale aktører innen offentlig kommunikasjon, inkl. tog[1], buss, trikk mv.[2]. I denne veilederen er de viktigste smitteverntiltakene for denne sektoren oppsummert. Skoleskyss er omtalt i veileder for skoler (udir.no), og omtales ikke i denne veilederen.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helsedirektoratet. FHI har samarbeidet med sektoren om å utarbeide råd og anbefalinger. Leveringsfrist for veilederen fra FHI til Helsedirektoratet var 28.04.20 og til HOD 28.04.20. Aktuelle organisasjoner og aktører innen sektoren ble invitert til et møte for å gi innspill 27.04.20. På grunn av den korte fristen for oppdraget, ble det ikke gjennomført ytterligere høringer eller innspillsrunder.

Om veilederen: Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet.

Fotnoter:

[1] https://uic.org/news/article/covid-19

[2] https://www.uitp.org/management-covid-19-guidelines-public-transport-operators

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2020