1. Bakgrunn

Råd for smittevernfaglig forsvarlig drift av offentlig kommunikasjon som buss, tog, trikk, mv. i Norge under covid-19 pandemien bygger på tilgjengelig kunnskap om smitteforhold, risikovurderinger og bruk og effekt av smitteverntiltak. Virksomhetene er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i sektoren.

Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte.  Målet med smittevernrådene er å redusere smitterisikoen. I Norge er det per i dag en lav forekomst av covid-19, og i enkelte områder av landet er den svært lav (FHI.no). Den lave forekomsten av sykdommen påvirker hvilke tiltak som anbefales. En gradering av smitteverntiltak (trafikklysmodell) er foreslått. Per i dag er det nasjonale helsemyndigheter som angir tiltaksnivå. Rådene er veiledende for:

  • Hvilke tilpasninger virksomhetene bør gjøre for å redusere risiko for covid-19 smitte for passasjerer og ansatte.
  • Hvordan virksomhetene kan legge til rette for en smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Hvordan passasjerer som bruker offentlig kommunikasjon bør forholde seg.

Skoleskyss er omtalt i veileder for skoler (udir.no), og omtales ikke i denne veilederen.

Om veilederen: Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2020