1. Innledning

Denne veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7.trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19). Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» (1,2). Utbruddets utvikling og praktiske hensyn kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk (3). Skoleeier er ansvarlig for å etablere internkontroll­rutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade (4). Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god drift av skolene under covid-19 utbruddet. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et velfungerende samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet på skolen og skolehelsetjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behovet for vask og renhold. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Oppdatert 3. versjon er publisert 29. mai 2020. Endringer i denne utgaven er:

  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask

I versjon 2 (7. mai 2020) ble følgende endringer gjort:

  • Utdyping av kohort-organisering
  • Råd om rengjøring av utendørs leker
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd
  • Råd for mottak av skolestartere

Om veilederen: Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Fotnoter:

1) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

2) Veileder til forskrift om miljø og helse i barnehagen

3) Jf. opplæringsloven § 13-10, friskoleloven § 5-2 første ledd

4) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020