Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Kommunens covid-19- og influensaberedskap

Etter gjenåpningen er målet at smitten ikke skal utvikle seg til å bli en betydelig sykdomsbyrde i befolkningen og overbelaste kapasiteten i helsetjenestene. Kommuner og helseforetak må derfor følge smitteutviklingen, vurdere risiko for smittespredning og ha beredskap for raskt å kunne oppskalere tiltak mot økt smitte. 

Kommunen må følge med på:

 • antall nye smittede i kommunen
 • antall nye innleggelser i kommunen og i sykehus
 • belegg i intensivavdelingene på sykehuset 
 • aldersfordeling av innlagte pasienter i kommunen og i sykehus 
 • utbrudd i sykehjem og i sårbare grupper
 • kapasiteter hos fastleger, i legevakt og i hjemmetjenesten 
 • sykefravær i skolen og helsetjeneste
 • antall døde

Risikovurderinger av smittesituasjonen i kommunen  

Kommunen og kommunelegen skal vurdere risiko for at smitten kan utvikle seg til en betydelig sykdomsbyrde og overbelaste helsetjenestene. Sannsynlighet for at smitten vil øke dersom kommunen ikke iverksetter tiltak skal vurderes, og deretter hvilke konsekvenser smittøkingen kan gi mht. sykdomsbyrde og tjenestekapasiteter. FHIs kommunelegehåndbok kapittel 4 gir eksempler på risikovurderinger. 

Generelt er risikoen lav ved liten sannsynlighet for økt smitte, og når konsekvenser av økte smitten ikke påvirker innbyggere og tjenestekapasiteter. Risikoen er høy når det er sannsynlig at smitten vil øke, og konsekvenser vil være høy sykdomsbyrde og overbelastning av tjenestene. 

Tiltak kommunen kan iverksette mot økt smitte 

Kommunen skal kunne håndtere utbrudd av covid-19 og influensa med lokale tiltak, og må i en periode fremover ha kapasitet til å både vaksinasjon, testing, smittesporing og tjenestekapasiteter, se kravene i regjeringens beredskapsplan punkt 8.1 Beredskap i kommunen på side 18 (PDF). Helseforetakene må ha planer for at mange pasienter kan bli innlagt med covid-19 og influensa mm. 

Tiltak i covid-19-forskriften er i stor grad opphevet. Andre tiltak må nå hjemles i smittevernloven, være nødvendige av hensyn til smittevernet, ha en medisinskfaglig begrunnelse og være tjenlige etter en helhetsvurdering. FHIs kommunelegehåndbok kapittel 5 og regjeringens beredskapsplan (PDF), gir eksempler på tiltak: 

 • Grunnleggende smitteverntiltak
  • Vær hjemme ved sykdom, test deg ved symptomer, isolerer deg ved påvist sykdom, utvis god hånd- og hostehygiene
 • Tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak
  • Forsterkede råd til befolkningen, oppskalering av TISK, vaksinasjon, hjemmekontor og regelmessig testing
 • Kontaktreduserende tiltak
  • Avstandskrav, ant. begrensninger i hjem/arrangementer 
 • Tiltak for å beskytte sårbare grupper i helseinstitusjoner
 • Lokal forskrift hjemlet i smittevernloven
  • Bruk av trafikklysmodell 

Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2021