4. Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Virksomhetene bør vurdere om hjemmekontor skal brukes i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Selv når hjemmekontor anbefales som hovedregel, bør det bare benyttes så lenge det er praktisk mulig, og kun der virksomheten kan opprettholde et godt tilbud I mange tjenester (for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige og barn og unge) er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. For disse virksomhetene er det særlig viktig å vurdere om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle og oppleves like god.

For noen er hjemmearbeid vanskelig grunnet psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende. Arbeidsgiver bør legge til rette for at personer med behov for å være helt eller delvis tilstede på jobb får mulighet til dette.

Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:

  • Smittespredningen nasjonalt, i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy
  • Det er behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel i kollektivtrafikken
  • Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
  • Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
  • Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en sjekkliste med punkter som kan brukes i vurderingen:

Risikogrupper

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid er aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Sist faglig oppdatert: 10. mars 2021