Legemidler som kan påvirke kjøreevnen (helsekrav til førerkort)

Legen skal ved all legemiddelbehandling vurdere behandlingen opp imot kravene i førerkortforskriftens vedlegg 1 - Helsekrav og anbefalingene som gis i denne veilederen. Den generelle bestemmelsen om legemiddelbehandling og helsekrav til førerkort framgår av § 35. For noen legemidler/legemiddelgrupper er det i en tabell i § 36 gitt mer spesifikke krav.. Disse skal ses i sammenheng med hovedregelen i § 35. Ved bruk av to eller flere legemidler skal legemiddelbehandlingen vurderes i samsvar med reglene i § 37.

Ved vurderinger med utgangspunkt i disse bestemmelsene gjelder følgende:

 • Legemiddelbehandlingen skal være faglig forsvarlig og gjøres i tråd med faglig anerkjent oppslagsverk, nasjonale faglige retningslinjer og angivelse av indikasjon, forsiktighetsregler og interaksjon i Norsk legemiddelhåndbok.
 • Oppstart av legemiddelbehandling, og doseendringer, kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Helsekravet i § 35 er vanligvis ikke oppfylt ved oppstart/doseendring av legemidler som kan svekke kjøreevnen. Legen må i hvert enkelt tilfelle gjøre en konkret og individuell vurdering. Ved nedtrapping skal vurderingen også omfatte risiko for tilbakefall av behandlingsårsak.
 • Med stabil legemiddelbehandling menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at pasienten følger legens anbefalinger om legemiddelbehandlingen.
 • Ved stabil legemiddelbehandling gjøres det en ny vurdering av helsekravet i § 35. Helsekravet skal vurderes konkret og individuelt med vekt på om behandlingen gir en helsesvekkelse som øker trafikksikkerhetsrisikoen. Eksempler på aktuelle helsesvekkelser er påvirkning av kognitive eller psykomotoriske funksjoner.
 • All legemiddelbehandling som kan påvirke kjøreevnen, bør vurderes fortløpende, og minst hvert halvår.
 • Vurdering av helsekrav til førerkortgruppe 2 og 3 må gjenspeile den økte faregraden og skadepotensialet som følger med slik førerett.
 • Noen legemidler kan være nødvendige for å oppnå en kjøreevne som ikke utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. Dette kan blant annet gjelde for antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva. Legemiddelbruken skal uansett alltid vurderes opp mot helsekravene i § 35.

Der legemiddelbruken medfører helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, er helsekravet ikke oppfylt. Ved spørsmål om helsekrav til førerkort og legemiddelbehandling kan fylkesmannen gi veiledning.

Informasjon under «Veiledning»
Under «Veiledning» finnes ytterligere informasjon om:

 • legemidler merket med varseltrekant
 • legemidler uten markedsføringstillatelse
 • anabole androgene steroider
 • cannabinoider