6. Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte.

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen. Det er derfor viktig at barnehagen har god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen. Det utarbeides egen informasjon til denne gruppen.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egen informasjon til foreldre og foresatte.

Samhandling med foresatte og foreldremøter

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Se Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen (fhi.no) og Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (fhi.no).

Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger, og digitale møter anbefales.

Samtaler med foresatte (utviklingssamtaler) kan gjennomføres ved grønt og gult og nivå.

Ved grønt nivå trengs ingen spesielle tiltak.

Ved gult nivå kan utviklingssamtaler gjennomføres med følgende tiltak:

  • Vask hender før og etter samtale
  • Hold en meters avstand mellom ansatte og barn/foresatte og på venterom
  • Ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre

Ved rødt nivå bør samtalene fortrinnsvis erstattes med digitale møter. Hvis det likevel må gjennomføres samtaler med fysisk oppmøte, følges rådene over.

For informasjon om besøk på skolen for skolestartere, henvises til veileder i smittevern for skoletrinn 1-7.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020