1. Innledning

Denne veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» (1,2).

Utbruddets utvikling og praktiske hensyn kan føre til behov for endringer.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk (3). Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontrollrutiner i henhold til gjeldende forskrift. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god åpning av barnehagene.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Oppdatert 3. versjon er publisert 29. mai 2020. Endringer i denne utgaven er:

  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask
  • Råd om tilvenning i barnehagen

I versjon 2 (7.mai 2020) ble følgende endringer gjort:

  • Råd om rengjøring av utendørs leker
  • Flere eksempel for organisering i kohorter
  • Presisering av enkelte råd

Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

 

Fotnoter:

1) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

2) Veileder til forskrift om miljø og helse i barnehagen

3) Jf. Barnehageloven §7


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020