Videreutdanning for tannpleiere ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Det overordnede mål med tilskuddsordningen er kompetanseløft for tannpleiere gjennom videreutdanning. Midler over tilskuddsordningen skal gå til drift av videreutdanningen for tannpleiere innen fagområdet tannpleie og helsefremmende arbeid organisert ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Målgruppe

Midler er øremerket videreutdanning av tannpleiere innen fagområdet tannpleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Statsbudsjettet, se Prop. 1 S.

Søknaden skal innholde

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Budsjett
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelse for interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt
 • Informasjon om studieplan, historikk, mål for studiet, planlagt antall studenter det år det søkes om midler, samt om det planlegges vesentlige endringer av studieplan og/eller lærekrefter

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til: 

Drift av videreutdanning for tannpleiere innen fagområdet tannpleie og helsefremmende arbeid organisert ved Høgskolen i Sørøst-Norge, i form av utgifter utelukkende knyttet til undervisning, veiledning og administrasjon. Midler skal ikke benyttes til investeringer, oppbygging av kapital eller vedlikehold av bygningsmasse. Helsedirektoratet forutsetter at videreutdanningen holder den faglige og dimensjons-messige standard beskrevet i HSNs studieplan av 2015.

Tilskuddsberegning: 

Tilskudd beregnes basert på søknad og budsjett, med særlig vekt på antall studenter og vurdering av om standard på det etablerte videreutdanningstilbudet opprettholdes.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev
 • Forventet søknadsbehandling innen 29.03.19

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 

Først publisert: 04.03.2019