Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Søknadsfrist 01. mars 2019 (utløpt)

Last ned tilskuddsregelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

Satsingsområder

Utviklingssentrene skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder:   

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.   

Faglig omstilling i tjenestene
Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer.  Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivisering, nettverks- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.

Den nye hjemmebaserte tjenesten
Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn og understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.

Fornyelse og innovasjon
Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet. 

Utviklingssentrenes rolle og aktiviteter

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter. 

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene ivareta følgende overfor målgruppene:

 • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer   
 • Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Oversikt over sentrene, prosjekter og aktiviteter (utviklingssenter.no)

Målgruppe

Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer, rusavhengighet eller utviklingshemming.

Krav til utviklingssentrene

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene:

 • legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer
 • bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester

Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og utviklingssenterets handlingsplan skal være forankret i vertskommunen. Enkelte av utviklingssentrene er organisert med en satellitt i en annen kommune.

Utviklingssentrene skal samarbeide med:

 • Fylkesmannen
 • øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i landet
 • Senter for omsorgsforskning

Utviklingssentrene skal også søke samarbeid med pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/ fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og KS i regionen.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Budsjett inkludert egenfinansiering.
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor evt. andre). 

Nasjonale satsingsområder for 2019 er:

 •  
 • Demensplan 2020
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Eldrereformen "Leve hele livet"

Nærmere om eldrereformen Leve hele livet

I arbeidet med å planlegge og følge opp eldrereformen Leve hele livet skal utviklingssentrene være en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med Fylkesmannen og KS , jf. Meld. St. 15 (2017-2018). For å ivareta oppgaven er USHTene tildelt 6 mill. kroner ekstra i øremerkede midler i 2019,  jf. Prop. 1 S. (2018-2019). Det forventes også at sentrene i sine handlingsplaner generelt prioriterer ressurser og kompetanse inn mot arbeidet i reformen herunder bidrar til at kommunene tar i bruk nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger. Det kan i ulik grad være behov for tilrettelegging, støtte og veiledning fra det nasjonale støtteapparatet. USHTene og Helsedirektoratet vil være i dialog rundt dette.

 

Nærmere om midlene til Lindrende behandling og omsorg  

Helsedirektoratet lyser ut 1,5 millioner kroner til lindrende behandling – Statsbudsjettet 2019 kap 761, post 21. Midlene skal bidra til økt kompetanse i lindrende behandling og omsorg i kommunen, gjennom at USHT gjør følgende materiell kjent og tatt i bruk:

Søknadsbehandling

 • Søknaden skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Først publisert: 04.03.2019