Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 49,6 millioner kr i 2021

Referanse: kap.post 0761.67 t. prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger. Kommuner som har politisk vedtak om gjennomføring av reformen lokalt eller kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak, vil prioriteres se eget brev til kommunene (PDF) Det kreves ikke dokumentasjon av vedtaket i tilskuddssøknaden. Helsedirektoratet innhenter nødvendig dokumentasjon fra statsforvalteren. Helsedirektoratet vil ha kontakt med vertskommunene for USHT-ene for å ha dialog for å sikre at dette kravet blir ivaretatt. 
 

Mål for ordningen

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Satsingsområder

Utviklingssentrene skal bidra til at tjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder:

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.   


Faglig omstilling i tjenestene
Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer.  Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivisering, nettverks- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.


Den nye hjemmebaserte tjenesten
Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn og understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.


Fornyelse og innovasjon
Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet. 

Utviklingssentrenes rolle og aktiviteter

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter. 
For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene ivareta følgende overfor målgruppene:

 • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer   
 • Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Krav til utviklingssentrene

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter. For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene:

 • legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer
 • bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnært og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester

Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og utviklingssenterets handlingsplan skal være forankret i vertskommunen. Enkelte av utviklingssentrene er organisert med en satellitt i en annen kommune.
Utviklingssentrene skal samarbeide med:

 • Statsforvalterne
 • øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i landet
 • Senter for omsorgsforskning

Utviklingssentrene skal også søke samarbeid med pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/ fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og KS i regionen.

Oversikt over sentrene, prosjekter og aktiviteter (utviklingssenter.no)

Målgruppe

Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer, rusavhengighet eller utviklingshemming.
 

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde, jamfør regelverket:

 • Søkerens mål med tilskuddet, beskrevet i en handlingsplan for 2021
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett inkludert egenfinansiering

Nasjonale satsingsområder for 2021


Kvalitetsreformen Leve hele livet


I arbeidet med eldrereformen Leve hele livet er utviklingssentrene en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med Fylkesmannen og KS , jf. Meld. St. 15 (2017-2018). Utviklingssentrene kan søke om inntil 285 000 kroner i øremerkede midler i 2021, jf. Prop. 1 S. (2019-2020). Det forventes at Utviklingssenteret i sin handlingsplan generelt prioriterer ressurser og kompetanse inn mot arbeidet i reformen og  tilbyr kommunene råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid, jamfør USHT sitt samfunnsoppdrag. Det nasjonale støtteapparatet vil bistå utviklingssentrene og det vil være dialog om dette. Helsedirektoratet vil legge til rette for økt samhandling og erfaringsdeling mellom utviklingssentrene.
Handlingsplanen må ses i sammenheng med ansvar, roller og oppgaver som tillegges USHT-ene som del av det regionale støtteapparatet og fremgår av den reviderte gjennomføringsplanen. Leve hele livet er en paraply for øvrige nasjonale satsinger som Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, pårørendestrategien og nasjonal ernæringsstrategi som utgjør fundamentet for reformen.
Leve hele livet er en paraply for øvrige nasjonale satsinger og at de andre større nasjonale satsingene. Leve hele Livet går nå fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. De regionale støtteapparatene vil få i oppdrag å revidere de regionale gjennomføringsplanene for Leve hele livet innen 1. mai
USHTenes handlingsplan må ses i sammenheng med ansvar, roller og oppgaver som tillegges dem som del av det regionale støtteapparatet og fremgår av den reviderte gjennomføringsplanen

 • I arbeidet med eldrereformen Leve hele livet er utviklingssentrene en del av det regionale støtteapparatet, jf. Meld. St. 15 (2017-2018).
 • Det forventes at Utviklingssenteret i sin handlingsplan generelt prioriterer ressurser og kompetanse inn mot arbeidet i reformen. 
 • Utviklingssentrenes arbeid med reformen i 2021 vil innebære samarbeid med Statsforvalteren og KS i det regionale støtteapparatet om råd og veiledning til kommunene, jamfør USHT sitt samfunnsoppdrag. 
 • Det nasjonale støtteapparatet med Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning vil bistå utviklingssentrene og legge til rette for økt samhandling og erfaringsdeling mellom regionale støtteapparat. 

Demensplan 2025

USHT skal bidra til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, hovedsatsingsområder og tiltak i Demensplan 2025. Demensplan 2025 legger til grunn at det i Norge er 101 000 personer med demens, og at antallet vil øke til 235 000 i år 2050. I 2021 bes USHT spesielt om å bidra til at kommunene planlegger sine tjenester med tanke på disse utfordringene, blant annet gjennom å spre informasjon om demenskartet.no, som gir oversikt over forekomsten av demens i Norge. USHT bes videre om å medvirke til at kommunene etablerer ordninger som bidrar til at personer med mistanke om demens fanges opp og utredes/diagnostiseres, og at det det gis oppfølging etter diagnose og gode og sammenhengende tjenester gjennom hele sykdomsforløpet.

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Helsedirektoratet etablerer et nasjonalt kompetansemiljø for å samle, koordinere og støtte tjenestene i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Det forventes at Utviklingssentrene bidrar i dette arbeidet ved å tilby kommunene råd og veiledning i arbeidet med kompetanse og metoder som understøtter systematisk arbeid med pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og klinisk observasjonskompetanse. Dette i tråd med Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Tiltakene må sees i sammenheng med initiativ knyttet til Leve hele livet reformen.
Helsedirektoratet omarbeider eksisterende tiltakspakker innenfor pasientsikkerhet til nasjonale faglige råd. Det forventes at Utviklingssentrene bidrar til at kommunene blir kjent med denne overgangen og benytter rådene i læringsnettverk og andre relevante arenaer. 
For å styrke arbeidet med systematisk kartlegging av pasientskader i sykehjem, oppfordres Utviklingssentrene til å bidra i arbeidet med videreutvikling og pilotering av håndbok for kartlegging av pasientskader for sykehjem med Global Trigger Tool (GTT) metoden 

 Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet publiserer ny veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming våren 2021, planen er i løpet av mars. Det forventes at utviklingssentrene bidrar til å gjøre veilederen kjent i kommunene.


Velferdsteknologi

Å sikre bærekraftige tjenester framover, krever nye arbeidsmetoder der breddekompetanse, tverrfaglig teamarbeid, koordinering og bruk av velferdsteknologi blir viktig. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har som mål å bidra til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftige helsetjenester i kommunene. Programmet videreføres ut 2021. Det vil være behov for faglig veiledning regionalt og lokalt knyttet til velferdsteknologi. Her bør USHT-ene bidra, gjennom bl.a. opplæring i Velferdsteknologiens ABC samt andre av de sentrale verktøyene som tilligger Nasjonalt velferdsteknologiprogram - herunder kvikkguide til velferdsteknologi, kvikk-guide til videokommunikasjon og kvikk-guide for digital hjemmeoppfølging. 
 

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Det vises til regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister. Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.02.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

jacqueline.saeby@helsedir.no