Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Bakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorgMeld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Satsingsområder

Utviklingssentrene skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder:   

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.   

Faglig omstilling i tjenestene
Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer.  Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivisering, nettverks- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.

Den nye hjemmebaserte tjenesten
Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn og understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.

Fornyelse og innovasjon
Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet. 

Utviklingssentrenes rolle og aktiviteter

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter. 

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene ivareta følgende overfor målgruppene:

 • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer   
 • Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Oversikt over sentrene, prosjekter og aktiviteter (utviklingssenter.no)

Målgruppe

Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer, rusavhengighet eller utviklingshemming.

Krav til utviklingssentrene

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene:

 • legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer
 • bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester

Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og utviklingssenterets handlingsplan skal være forankret i vertskommunen. Enkelte av utviklingssentrene er organisert med en satellitt i en annen kommune.

Utviklingssentrene skal samarbeide med:

 • Fylkesmannen
 • øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i landet
 • Senter for omsorgsforskning

Utviklingssentrene skal også søke samarbeid med pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/ fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og KS i regionen.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • Søkerens formål med tilskuddet, beskrevet i en handlingsplan for 2020
 • Budsjett inkludert egenfinansiering.

Nasjonale satsingsområder for 2020:

 • Eldrereformen Leve hele livet
 • Demensplan 2020
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, herunder klinisk observasjonskompetanse
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Reformen Leve hele livet

I arbeidet med eldrereformen Leve hele livet er utviklingssentrene en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med Fylkesmannen og KS , jf. Meld. St. 15 (2017-2018). Utviklingssentrene kan søke om inntil 285 000 kroner i øremerkede midler i 2020, jf. Prop. 1 S. (2019-2020). Det forventes at Utviklingssenteret i sin handlingsplan generelt prioriterer ressurser og kompetanse inn mot arbeidet i reformen og  tilbyr kommunene råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid, jamfør USHT sitt samfunnsoppdrag. Det nasjonale støtteapparatet vil bistå utviklingssentrene og det vil være dialog om dette. Helsedirektoratet vil legge til rette for økt samhandling og erfaringsdeling mellom utviklingssentrene.

Demensplan 2020

USHT skal bidra til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2020. I 2020 bes USHT spesielt om å bidra til at informasjon når ut til befolkningen, leger og annet helsepersonell i forbindelse med nasjonal informasjonskampanje om demens, som omhandler utredning av demens og nedbygging av stigma.

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, herunder klinisk observasjonskompetanse

USHT skal tilby kommunene råd og veiledning i arbeidet med kompetanse og metoder som understøtter systematisk arbeid med pasientsikkerhet, klinisk observasjonskompetanse og  kvalitetsforbedring, jamfør Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Tiltakene må sees i sammenheng med initiativ knyttet til Leve hele livet reformen.

"I Trygge hender 24/7" omarbeider tiltakspakker til nasjonale faglige råd i løpet av 2020. Det forventes at Utviklingssentrene bidrar til at kommunene blir kjent med denne overgangen og benytter rådene i læringsnettverk og andre relevante arenaer.

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet publiserer ny veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i løpet av 2020. Det forventes at utviklingssentrene bidrar til å gjøre veilederen kjent i kommunene.

Søknadsbehandling

 • Søknaden skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Rapportering

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 07.02.2020