Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltaksutvikling vold og overgrep – Program for folkehelsearbeid i kommunene

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

​Om tilskudddet

Det er fylkeskommuner som kan søke, og beløpet er 3 millioner kroner.

Mål og målgruppe for ordningen

Målet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet gjennom å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep som en del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Tilskuddsordningen skal bidra til:

  • Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å forebygge vold og overgrep i kommunene
  • Å inkludere forebygging av vold og overgrep i det systematiske folkehelsearbeidet, sett i sammenheng med arbeid for å fremme psykisk helse og rusmiddelforebyggende arbeid
  • Økt samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor 

Søknad og regelverk

For å skrive en god søknad er det viktig å ha satt seg godt inn i regelverket. 

Last ned regelverket i fulltekst (PDF)

Søknaden skal sendes inn via altinn

Rapportering

Rapporteringen skal inneholde: 

MåloppnåelseTilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen. Rapporteringsfrist er 1.4. året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12. året tilskuddet ble tildelt. 

Rapportering skal inneholde:

  • Beskrivelse av samarbeidet med forsknings- eller kompetansemiljø om tiltak for forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunene
  • Evalueringer av tiltak innen forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunene
  • Beskrivelse av nyutviklet kunnskap og tiltak innen forebyggende arbeid mot vold og overgrep

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.6 påfølgende år.   

Revisorattestasjon: Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.  

Avtalte kontrollhandlinger. 

Kriterier for måloppnåelse

 Informasjon innhentet fra tilskuddsmottaker:

  • Etablert et samarbeid med forsknings- eller kompetansemiljø om tiltak for forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunene
  • Gjennomført kvalitativt gode evalueringer av tiltak innen forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunene
  • Utvikling av ny kunnskap og tiltak innen forebyggende arbeid mot vold og overgrep

Kriterier for måloppnåelse vurderes etter fullendt tilskuddsperiode, det vil si etter 3 år. 

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Helsedirektoratet
Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Vedtaksbrev

Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er det ikke klagerett.

Først publisert: 11.04.2019