Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi

Søknadsfrist 14. februar 2021 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

I tillegg til Altinn-skjemaet skal også eget søknadsskjema (word) benyttes. 

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

MERK: Første setning side 2 i regelverket viser til Rundskriv I-23/99 som ikke lenger er gjeldende. Det er erstattet av  Nasjonal veileder IS-1022  "Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Beløp: 100 millioner kroner i 2021

Referanse: Kap.post 0770.70 St. prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Overordnet mål: God tannhelse

Delmål:

 1. Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud  (Tverrfaglig behandlerteam TOO og Tannbehandlerteam TOO) organisert i fylkeskommuner og/eller regionale odontologiske kompetansentre.
 2. Ventetider: Maksimalt 8 uker fra henvisning til vurderingssamtale. Maksimalt 4 uker fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam. Maksimalt 4 uker fra behandling i Tverrfaglig behandlerteam til behandling i Tannbehandlerteam
 3. Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589.
 4. Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen, tannhelsetilstand, tannhelsetilbud og kostnader.
 5. Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest, odontologiske læresteder og andre kompetansemiljø.
 6. Videreutvikling av nasjonalt faglig nettverk innen området; samordning av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder og koordinering av forskning (jfr. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027), Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Helse- og omsorgsdepartementet.
 7. Tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer, spesialisthelsetjeneste).

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO), jfr. Helsedirektoratets definisjoner i rapport IS-1855:

 • Torturoverlevere (pkt. 1.9.1)
 • Overgrepsutsatte (pkt. 2.8.1)
 • Odontofobi (pkt. 3.9.1), samt blod-skade-injeksjonsfobi

Barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ikke målgrupper i tilskuddsordningen. Det forutsettes at lignende tilbud også gis til disse gruppene. Kostnadene for dette skal dekkes av fylkeskommunen, med unntak av gruppe d (personer 19-20 år) hvor pasientens egenandel på 25 prosent dekkes av tilskuddsmidlene. 

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet jfr. Nasjonal veileder IS-1022  "Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Hvem kan søke?

Regionale odontologiske kompetansesentre og fylkeskommuner (FK)

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Lønnstak (PDF)

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

 1. Lønns- og driftskostnader knyttet til opplæring av Tverrfaglig behandlingsteam TOO og Tannbehandlerteam TOO, systematisk kunnskapsoppbygging og fagutvikling, samt deltagelse i faglige nettverk.
 2. Lønns- og driftskostnader knyttet til pasientbehandling/odontologisk rehabilitering
 3. Kostnader knyttet til narkosetjenester
 4. Pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykolog- og tannbehandling, med fratrekk av en egenandel tilsvarende egenandelen for reiseutgifter for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet etter at rapportene for forrige år er godkjent. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sendes vedtaksbrev som tidligst kan forventes ultimo april.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

I tillegg til Altinn-skjema skal følgende skjema fylles ut og vedlegges:

Tilleggskjema 1 (xlsx)

Tilleggskjema 2 (WORD)

Frist for rapportering for 2020: 01.04.2021

Frist for statusrapport per 30.06.2021: 20.08.2021

Rapporten skal angi forventet mer- eller mindreforbruk og størrelsen på dette. Det skal gis en kort begrunnelse på inntil en side. Statusrapporten sendes på e-post.

Rapportering om ventetider og ventelister primo januar 2022
Søkere kan forberede seg på å rapportere om dette (tabell 2 i tilleggsskjema 1) første uke i januar, dersom det kommer spørsmål i Stortinget.
 

Tildelte midler i 2020 (XLSX)

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 15.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Lene.Helweg-Larsen@helsedir.no