Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskuddet kan kun søkes av Universitetet i Oslo – SERAF.

Søknadsfrist 15. april 2018 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Bidra til å styrke rapportering og nasjonalt samarbeid innen Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) samt bidra til å styrke undervisningsvirksomheten ved SERAF.

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddet er forskere ved SERAF.

Målgruppe i siste instans er fagpersonell og sentraladministrasjonen.

Kriterier for måloppnåelse

 • Utarbeidet årlig statusrapport for LAR
 • Bistå Helsedirektoratet ad hoc
 • Gjennomført undervisning
 • Gjennomført forskning

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Skriftlig

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.