Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Søknadsfrist 15. mars 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
 • Søknadene forventes å være ferdig behandlet innen 15. april 2019.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Angst og depresjon er viktige årsaker til sykemeldinger og uføretrygd. Forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon, bidrar til mestring, samt støtter opp under mer arbeidsrettede løp for den enkelte med sikte på at de som ønsker og kan, skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne.

Ordningen skal bidra til at det arrangeres kurs for ansatte i helsetjenesten/NAV slik at de får kompetanse til å tilby forebyggende og behandlende tiltak med jobbfokus i form av mestringskurs.

Mål for ordningen

Tjenester i helse- og omsorgssektoren og tiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen skal støtte opp under mer arbeidsrettede løp for den enkelte med sikte på at de som ønsker og kan, skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, samt forhindre at unge med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning.

Ordningen skal bidra til at ansatte i helsetjenesten/NAV har kompetanse til å tilby forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenesten/NAV

Sekundærmålgruppe: Mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet/skole grunnet ulike typer angst, nedstemthet eller mild/moderat depresjon.

Kriterier for måloppnåelse

 • Antall deltakere på kurslederopplæring fra helsetjenesten/NAV per år.
 • Resultat av kursevalueringer fra deltakere fra helsetjenesten/NAV.
 • Antall gjennomførte mestringskurs i kommunene per år.

Tildelingskriterier

Ved fordeling av tilskudd blir følgende momenter tillagt særlig vekt:

 • beskrivelse av kunnskapsgrunnlag (forskningsbasert) som understøtter at tiltaket (mestringskurset) har en effekt ift mål og (sekundær)målgruppe for ordningen
 • evalueringer/forskning på konseptet/mestringskurset
 • gjennomføring av opplæring (antall kurs, max antall deltakere per kurs, framdriftsplan og hvordan tilbudet skal gjøres kjent for ansatte i kommunene)
 • beskrivelse av hvordan tiltaket vil understøtte kursledere for å bidra til gjennomføring av mestringskurs lokalt
 • evalueringsresultater av tidligere gjennomførte kurslederopplæringer, samt plan for hvordan kursevalueringer vil bli gjennomført

Tilskuddsutmåling:

Det vil bli vurdert å gi ett tilskudd istedenfor å gi mindre beløp til mange.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og all relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges, slik at den kan vurderes i forhold til tildelingskriteriene for ordningen (punkt 7 i regelverket). 

Søker skal gi opplysninger om:

 • søkerorganisasjonen
 • tiltak/aktivitet
 • søknadssum
 • finansieringsplan
 • underskrift fra valgt leder og generalsekretær samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader. 

For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Innholdet i tiltaket skal fremgå av søknaden, samt hvilken målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet). 

Det skal også opplyses om hvilken metodikk/faglig tilnærming som benyttes i arbeidet samt henvisning til dokumentasjon/kunnskap som underbygger at tilbudet er egnet til å nå målsetningen. 

Søkeren må oppgi forventet resultatmål for perioden det søkes tilskudd til. Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges. 

 • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildelte midler i 2017

For 2017 ble det bevilget 2 500 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 4 søknader, og av disse har 2 fått tildelt tilskudd. I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan. 

Oversikt over tildelte midler (.xlsx)

Først publisert: 04.03.2019