Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Søknadsfrist 17. april 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 2 500 000 kr i 2020

Referanse: Kap.post 0765.73 i Prp 1 S, med forbehold om Stortingets godkjenning

Mål for ordningen

Angst og depresjon er viktige årsaker til sykemeldinger og uføretrygd. Forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon, kan bidra til at de som ønsker og kan, skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, og forhindre at unge med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning.

Ordningen skal bidra til at det arrangeres kurs for ansatte i helsetjenesten/NAV slik at de får kompetanse til å tilby forebyggende og behandlende tiltak med jobbfokus i form av mestringskurs.

Primærmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenesten/NAV

Sekundærmålgruppe: Mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet/skole grunnet ulike typer angst, nedstemthet eller mild/moderat depresjon.

Hvem kan søke?

  • Stiftelser
  • Private bedrifter
  • Organisasjoner

Søknadens innhold

Se regelverket

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Først publisert: 08.02.2019 Sist faglig oppdatert: 28.02.2020

Kontakt

sigrid.skattebo@helsedir.no