Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er et prosjekt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Søknadsfrist 01. mai 2018 (utløpt)

Målet med tilskuddsordningen er å prøve velferdsteknologi/teknologiske løsninger som verktøy for god oppfølging av pasienter i målgruppen og komme fram til nasjonale anbefalinger. Aktuelle søkere anbefales å sette seg inn i både regelverk (PDF) og rammer for utprøvingen (PDF). Prosjektet går over tre år, og tilskuddsmottakerne vil blir fulgt opp av Helsedirektoratet. 

Informasjonsmøte om tilskuddet

Aktuelle søkere og andre interesserte inviteres til informasjonsmøte 5. mars kl. 14 - 16.00, i Helsedirektoratets lokaler i Universitetsgaten 2. Det vil være anledning til å delta via video/skype.
Interesserte bes melde seg på til en av kontaktpersonene innen 1. mars.  Spørsmål kan sendes i forkant eller stilles i møtet.

Bakgrunn og mål for ordningen

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Den inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorg 2020. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Tilskuddet skal bidra til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging som verktøy i oppfølging av personer med kroniske lidelser, slik at Helsedirektoratet får tilstrekkelig kunnskap til å gi nasjonale anbefalinger om implementering av tiltaket. Utprøvingen skal gi anbefalte tjenesteforløp for avstandsoppfølging med klare inklusjons- og eksklusjonskriterier, hvor fastlegene initierer avstandsoppfølging som del av behandlingen. Annet helsepersonell følger opp medisinske målinger i samarbeid med fastlegen. Utprøvingen skal gi økt kunnskapsgrunnlag om effekter og gevinster, og synliggjøre hvordan avstandsoppfølging som tiltak kan bidra til nasjonale mål i Primærhelsetjenestemeldingen. Utprøvingen skal bidra til å utfylle de erfaringer Helsedirektoratet får fra dagens prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke. Hensikten med avstandsoppfølging er å:

 • skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom for de som følges opp med avstandsoppfølging.
 • avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig, for å kunne sette i verk tiltak for å hindre ytterligere forverring.
 • bidra til å utsette behov for tjenester for en del brukere/evt. erstatte noe av andre tjenester.
 • redusere besøk på legevakt og akuttinnleggelser i sykehus og redusere behov for akuttimer og hyppige besøk hos fastlegen.

Målet er at de som følges opp skal få bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse, og at tiltaket samlet sett skal gi lavere kostnad for helsetjenesten.

Tildelingskriterier og regelverk

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen

Helsedirektoratet vil vektlegge at søknaden viser forankring i kommunen og at fastlegene i kommunen og samarbeidende sykehus ønsker å delta i prosjektet.

Sammensetningen av deltakerkommuner skal ivareta geografisk spredning, ulik kommunestørrelse i tillegg til at minst en kommune skal delta i pilot for primærhelseteam.

Kommuner med erfaring med å ta i bruk velferdsteknologi og som har etablerte samarbeid/ god erfaring med samarbeid med aktørene for å sikre helhetlige pasientforløp vektes positivt.

Se regelverket i fulltekst for spesifisering av kriteriene (PDF).

Målgruppe og prioritering

Målgruppen for tilskuddsutlysningen er kommuner. Målgruppen for avstandsoppfølging i denne utprøvingen, er pasienter med kroniske sykdommer, som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Denne pasientgruppen har ofte flere diagnoser, sammensatte og store behov, og har behov for oppfølging av sin sykdom. Den nye utprøvningen skal gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam, og skal omfatte:

 • Ca. 600 pasienter
 • Mellom 4-8 kommuner som representerer ulike regioner, størrelse og avstand til sykehus. Minst 1 kommune skal også delta i pilotprosjekt for primærhelseteam
 • Samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen
 • Det anbefales at ca. 100 fastleger deltar i prosjektene i de ulike kommuner for å nå måltall.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til – prosjektbeskrivelsen må inneholde en fremdriftsplan og risikovurdering av denne.
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves
 • Egenfinansiering
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Det skal gjennomføres intervju med aktuelle søkere til å delta i utprøvingen, aktuelle datoer er  8.5, 9.5 og 15.5. Det forutsettes at ansvarlig i kommunen, representant for fastleger, eventuelt andre kommunen mener bør delta, deltar i intervju.
 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet.
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Rapportering 2019

Frist for rapportering: 1. april 2020

Først publisert: 11.01.2018 Sist faglig oppdatert: 19.03.2020