Måltidsfellesskap for eldre og aleneboende

Målet for ordningen er å øke matglede, helse og trivsel ved å legge til rette for måltidsfelleskap gjennom matvennordninger for eldre og aleneboende.

Søknadsfrist 29. desember 2018 (utløpt)

Hvem kan søke

Stiftelser og organisasjoner kan søke. 

Det stilles krav om at søker på søknadstidspunktet:

 • Er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Er en nasjonal organisasjon med lokallag i minst fem fylker
 • Driver aktiviteter rettet mot eldre og aleneboende

Søknaden skal inneholde

 • Søkerens formål med tilskuddet.
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til.
 • Budsjett.
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden skal undertegnes av den som har signeringsfullmakt.

Tildelingskriterier

Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Det gis tilskudd til tiltak som er med på å øke matglede, helse og trivsel blant eldre aleneboende. Også for gruppen aleneboende vil eldre som gruppe prioriteres. Tiltakene kan gjennomføres som en del av/utvidelse til allerede eksisterende aktivitets- og besøksordninger. 

Last ned fullstendig regelverk (PDF)

Rapportering

Rapporteringen skal inneholde: 

 • Måloppnåelse: Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen. Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskuddsbrevet. Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

 • Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.

 • Revisorattestasjon: Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Kriterier for måloppnåelse

Det skal rapporteres på antall personer (overslag) som har fått tilbud og deltatt i tiltaket, samt antall frivillige som har fått opplæring og bidratt med frivillig innsats (overslag timer/dagsverk frivillig innsats).

 

Det skal også rapporteres på hvordan opplæring og kvalitetssikring av frivillige gjennomføres.

Det bes også om at det legges ved rapporteringen en mer utdypende beskrivelse av tiltaket der søkerorganisasjonen beskriver hvordan tiltaket har vært med på å oppnå målene for ordningen, gjennom å innhente erfaringer/ informasjon (der det er relevant) fra:

 • eldre og aleneboende som har deltatt som brukere
 • ansatte og beslutningstakere i kommunene
 • frivillige som har deltatt i prosjektet
 • ansatte og tillitsvalgte i søkerorganisasjonen.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Klage på vedtaket

Avgjørelsen på tilskudd er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 28.

Rutiner for utbetaling

Tilskuddet utbetales først når aksept av vilkår i tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av tilskuddsmottaker.

Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret.

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet med referanse til kapittel post, ordning og tilskuddsår.

Oppfølging og kontroll

Helsedirektoratet kan føre kontroll med:

 • at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev
 • at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd.
 • Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen.

Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller.

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet.

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes.