Kvalifiseringsprogram for tannleger utdannet utenfor EU/ EØS - øremerket Universitetet i Bergen

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å iverksette kvalifiseringstiltak og gi nødvendig tilleggsutdanning for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS som søker autorisasjon i henhold til lov om helsepersonell.

Målgruppe

Målgruppen er helsepersonellgrupper som omfattes av Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes etter tilgjengelige midler for ordningen og for hele kapittel 770 sett i sammenheng, etter føringer i statsbudsjettet, prioriterte områder og ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
  • søkerens formål med tilskuddet
  • årosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
  • søknadsbeløp
  • oversikt over antall søkere som er til programmet, antall søkere som er kvalifisert til opptak og antall kandidater som er tatt opp på Kvalifiseringsprogrammet, samt de som har fullført programmet i inneværende år
  • oversikt over hvilke kandidater som har avbrutt studieforløpet, eventuelt har forsinket studieprogresjon pga. permisjon e.l.

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Skriftlig

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 29.03.2019

Først publisert: 04.03.2019