Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

MERK: Dette er en refusjonsordning der Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet.

Søknadsfrist Løpende

Søknadsfrist

Søknader fra kommunene behandles fortløpende fram til årets utbetalingsfrist fastsatt av Statsforvalteren, så lenge fraværet skjedde første halvår av 2021. 

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 80 mill. kroner

Referanse: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, kap. 762, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Mål for ordningen

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. Fastlegene er utsatt for smitte og  påfølgende karantene. For sykefravær som skyldes smitte eller mistanke om smitte av koronavirus har andre grupper av selvstendig næringsdrivende nå rett til sykepenger fra 4. fraværsdag og maksimalt om lag 2 000 kroner per fraværsdag. Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene. 

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Det vises til regelverket

Tildelingskriterier

Det vises til regelverket

Søknadsbehandling

Søknader behandles forløpende. Kompensasjonen utbetales via Statsforvalteren.

Rapportering

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.

Statsforvalteren skal etter at tilskuddsordningen er avsluttet og senest 01.02.2022 rapportere tilbake til Helsedirektoratet om hvor stor del av tildelte ramme som er fordelt til kommunene.   

Kontakt

Respektive statsforvalterembeter

Først publisert: 09.01.2020 Sist faglig oppdatert: 25.01.2021 Se tidligere versjoner