Kommunale rusforebyggende koordinatorer

Søknadsfrist 20. januar 2018 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

Det er to ulike søknadsskjema for denne tilskuddsordningen. 

Helsedirektoratet: Tilskudd til koordinatorlønn

Tilskuddsordningen fases ut i løpet av 2017–2018. Kommuner som allerede er en del av ordningen, kan videreføre lønnstilskuddet ut 2018. Dette betyr at Helsedirektoratet ikke gir lønnstilskudd til nye kommuner.

Søknadsfrist: 20.01.2018. Søknader forventes ferdigbehandlet innen 01.03.2018. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverk i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk, tidligere KRÅD)

Kfk viderefører sin tilskuddsordning for å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med kriminalitetsforebygging blant barn og unge, se kriminalitetsforebygging.no. 

Mål for ordningen

Kommunestyret/politirådet har vedtatt at kommunen skal gjennomføre tverrfaglig samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid mellom aktuelle kommunale, regionale og statlige tjenester som; politi, barnevern, barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsestasjon for ungdom), fritidsklubber, BUP m.fl. 

Det tverrfaglige samarbeidet skal gjennomføres iht overordnede planer/beslutninger og gjennom en ansatt koordinator.

Målgruppe

 • Kommunen(/-er) er målgruppe for tilskuddsordningen.
 • Målgrupper for innsatsen av tilskuddene er utsatte barn, ungdom og foreldre.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriterier

Tilskuddsordningen fases ut i løpet av 2017–2018. Kommuner som allerede er en del av ordningen, kan videreføre lønnstilskuddet ut 2018. Dette betyr at Helsedirektoratet ikke gir lønnstilskudd til nye kommuner. Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordning for å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med kriminalitetsforebygging blant barn og unge videreføres.

Tilskuddet til rus-, volds- og kriminalitetsforebyggende koordinator skal være et lønnstilskudd primært til hel stilling, eventuelt i mindre kommuner til delt stilling. Lønnsmidlene skal innarbeides i det ordinære budsjettet sammen med de eksterne tilskuddene. Ved endelig tildeling, legges det vekt på søkerens beskrivelse av «Mål», «Målgrupper», «Kriterier for måloppnåelse» og «Tillegg og presiseringer».

Søknader innenfor denne tilskuddsordningen kan sees i sammenheng med tilskuddsordningen, «Bedre Tverrfaglig Innsats – utvikling av lokal samhandling», avgrenset til finansiering av koordinatorstilling.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering

Behandlingen av søknadene gjøres av hhv Kfk og Helsedirektoratet etter nærmere avtale.

Budsjett for 2017 og 2018 må følge søknaden, da alle kommuner med SLT/ruskoordinatortilskudd forutsettes å videreføre arbeidet uten statlig tilskudd.

Søknadsbehandling

I behandlingsprosessen vil det være kontakt mellom Helsedirektoratet og Kfk.

 •  Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen 01.03.2018.