Fylkeskommunale praksisplasser for tannpleierutdanning ved Høgskolen i Hedmark

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

Rapporteringsfrist for tilskudd for 2018: 1. april 2019.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet

Mål for ordningen

Bidra til å opprettholde og gjennomføre antall praksisplasser praksisplasser for tannpleiere, og å gi tannpleierstudentene ved Høgskolen i Hedmark variert klinisk praksis i offentlig tannhelsetjeneste.

Bakgrunn for ordningen er å sikre tilstrekkelig kapasitet, høy kvalitet og høy kompetanse i tannhelsetjenesten.

godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Målgruppe

Målgruppen er fylkeskommuner som skal ta imot tannpleierstudenter i praksis under utdanningen.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes etter tilgjengelige midler for ordningen og for hele kapittel 770 sett i sammenheng, etter føringer i statsbudsjettet, prioriterte områder og ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson

  • søkerens formål med tilskuddet

  • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak

  • søknadsbeløp

  • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Gjennom tilskuddsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Søknader forventes ferdigbehandlet 15. mars 2019.

 

Først publisert: 04.03.2019

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no